logo

• Autorizované a akreditované
skúšobné laboratórium na úradné
meranie spotreby paliva motorových
vozidiel a mechanizmov
• Autorizované metrologické
pracovisko na overovanie tachografov


Ing. Igor ŠKROBÁNEK – O.P.C.D.
Adresa sídla: Na Skotňu 471/54 • 013 01 Teplička nad Váhom
Prevádzka ASL (ÚRADNÉ MERANIE): Poľnohospodárska • 013 01 Teplička nad Váhom
tel.: 041/5640 770 • tel.: 041/5982 190 • mobil: 0905 805 375, 0911 924 495
Prevádzka AMP (TACHOGRAFY) :
Pracovisko 1: Poľnohospodárska, • 013 01 Teplička nad Váhom

tel.: 041/5640 770 • tel.: 041/5982 190 • mobil: 0911 924 495, 0905 805 375
Pracovisko 2: Železničná 19 • 082 21 Veľký Šariš • mobil: 0908 140 404
e-mail: info@skrobanek.sk


Osvedčenie 10

Osvedčenie 11

OVEROVANIE TACHOGRAFOV


V súlade s požiadavkami medzinárodnej normy ISO/IEC 17043:2011, sa naše autorizované metrologické pracovisko zúčastňuje medzilaboratórnych porovnávacích meraní organizovaných SLM n. o.,B. Bystrica a to so 100% podielom uspokojivých výsledkov

1. V rámci tejto činnosti Vám ponúkame naše služby:
  • následné overenie analógových a digitálnych tachografov po 2 rokoch,
  • overenie po zmenách, ktoré majú vplyv na presnosť snímania a záznamu tachografu (výmena tachografu za nový, výmena snímača tachografu za nový, zmena prevodov prevodovky, zmena účinného obvodu kolesa na hnacej náprave a pod.),
  • predaj spotrebného materiálu a príslušenstva,
  • predaj hardvéru a softvéru na sťahovanie, spracovanie a archiváciu dát z tachografov a kariet,
  • sťahovanie, spracovanie a archivácia dát z tachografov a kariet,

2. Záznamové zariadenie v doprave (tachograf) - účel a použitie:
Sníma údaje:
a) Prevádzkové údaje vozidla (v reálnom čase):
  • okamžitú rýchlosť,
  • prejdenú dráhu.
b) Činnosť vodiča (v reálnom čase):
  • čas trvania jazdy / práce,
  • čas trvania pohotovosti / prestávky / odpočinku.

Zosnímané údaje zaznamenáva:

Analógový tachograf – na papierový tachografový kotúč.
Digitálny tachograf – prevádzkové údaje do internej pamäte a činnosť vodiča na kartu vodiča. Zaznamenané údaje sa dajú vytlačiť priamo zo zabudovanej tlačiarne. Takýto výtlačok má informatívny charakter, neslúži na archiváciu.

Analógový tachograf

Vozidlá kategórií M2 a M3 triedy III, N2 a N3 prvýkrát prihlásené do evidencie pred 5. 8. 2004 musia byť vybavené analógovým tachografom (eurotachografom). Povinnosť sa vzťahuje aj na motorové vozidlá kategórie N1 v súprave s prípojným vozidlom, ak jej najväčšia dovolená celková hmotnosť je viac ako 3,5 t.

Vozidlá kategórií M2 a M3 triedy III, N2 a N3 prvýkrát prihlásené do evidencie počnúc 5. 8. 2004 a pred 1. 5. 2006 musia byť vybavené analógovým tachografom alebo digitálnym tachografom. Povinnosť sa vzťahuje aj na motorové vozidlá kategórie N1 v súprave s prípojným vozidlom, ak jej najväčšia dovolená celková hmotnosť je viac ako 3,5 t.

Digitálny tachograf

Od 1.5.2006 musia byť vozidlá kat. M2, M3 triedy III, N2 a N3 prvýkrát prihlásené do evidencie, vybavené digitálnym tachografom. Táto povinnosť sa týka aj motorových vozidiel kat. N1 v súprave s prípojným vozidlom, ak jej najväčšia dovolená celková hmotnosť je viac ako 3,5 t.

3. Zákony súvisiace s aplikáciou záznamového zariadenia v cestnej doprave:

3.1. Zákon č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave:

§ 2 Rozsah a povinnosť inštalovať a používať záznamové zariadenia

1) Dopravný podnik4), ktorý prevádzkuje autobusovú dopravu alebo cestnú nákladnú dopravu, je povinný zabezpečiť inštaláciu záznamového zariadenia v každom vozidle, ktoré používa na prepravu cestujúcich alebo na prepravu tovaru, a na jeho prevádzku používať záznamové listy a karty, ak ďalej nie je ustanovené inak.

4)Článok 4 písm. p) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 - „dopravný podnik“ je akákoľvek fyzická osoba, akákoľvek právnická osoba, akékoľvek združenie alebo skupina osôb bez právnej subjektivity, zisková alebo nezisková, alebo akýkoľvek úradný orgán s vlastnou právnou subjektivitou alebo bez nej, alebo závislý od orgánu majúceho takúto subjektivitu, ktorý sa zaoberá cestnou dopravou v prenájme alebo za úhradu alebo na vlastný účet.

2) Povinnosť dopravného podniku podľa odseku 1 sa nevzťahuje na vozidlá používané na prepravy uvedené v osobitnom predpise5).
5)Článok 3 a článok 13 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006
Článok 3
Toto nariadenie sa nevzťahuje na cestnú dopravu vykonávanú:
a) vozidlami používanými v pravidelnej osobnej doprave, pri ktorých trasa linky nepresahuje 50 kilometrov,
b) vozidlami s maximálnou povolenou rýchlosťou nepresahujúcou 40 kilometrov za hodinu,
c) vozidlami vlastnenými alebo prenajímanými bez vodiča ozbrojenými silami, civilnou ochranou, požiarnym zborom a silami, zodpovednými za zachovanie verejného poriadku, ak sa preprava realizuje v dôsledku úloh, ktorými sú tieto služby poverené, a je pod ich kontrolou,
d) vozidlami, používanými v núdzových situáciách alebo pri záchranných akciách vrátane vozidiel používaných pri nekomerčnej doprave humanitárnej pomoci,
e) špecializovanými vozidlami používanými na lekárske účely,
f) špecializovanými havarijnými vozidlami pracujúcimi v okruhu 100 kilometrov od svojej základne,
g) vozidlami, ktoré sa podrobujú cestným skúškam na účely technického rozvoja, opráv alebo údržby, a novými alebo prestavanými vozidlami, ktoré ešte neboli uvedené do prevádzky,
h) vozidlami alebo jazdnými súpravami s maximálnou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 7,5 tony, používanými na nekomerčnú nákladnú dopravu,
i) úžitkovými vozidlami, ktoré majú status historických vozidiel podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom sa prevádzkujú, a ktoré sa používajú na nekomerčnú nákladnú alebo osobnú dopravu.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006
Článok 13
1. Ak tým nebudú dotknuté ciele stanovené v článku 1, môže každý členský štát na svojom vlastnom území alebo so súhlasom dotknutých štátov na území iného členského štátu udeliť výnimky a tieto výnimky individuálne podmieniť, z článkov 5 až 9, ktoré sa vzťahujú na dopravu:
a) vozidlami vo vlastníctve orgánov verejnej moci alebo nimi prenajímanými bez vodiča na účely cestnej dopravy, ktorá nekonkuruje súkromným dopravným podnikom,
b) vozidlami používanými alebo prenajímanými bez vodiča poľnohospodárskymi, záhradníckymi, lesníckymi, chovateľskými alebo rybárskymi podnikmi na prepravu tovaru ako súčasť svojej podnikateľskej činnosti v okruhu do 100 kilometrov od miesta, kde má podnik základňu,
c) poľnohospodárskymi traktormi a lesnými traktormi používanými na poľnohospodárske alebo lesnícke činnosti v okruhu do 100 kilometrov od základne podniku, ktorý vozidlo vlastní, najíma alebo prenajíma,
d) vozidlami alebo jazdnými súpravami s maximálnou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 7,5 tony, ktoré používajú :
- poskytovatelia univerzálnych služieb v zmysle článku 2 ods. 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb (1) na dodávku zásielok ako súčasť univerzálnej služby
alebo
- na prepravu materiálu, zariadení alebo strojov, ktoré vodič používa počas svojej práce.
Tieto vozidlá sa používajú iba v okruhu 50 kilometrov od základne podniku a pod podmienkou, že vedenie vozidla nepredstavuje hlavnú činnosť vodiča.
e) vozidlami prevádzkovanými výlučne na ostrovoch s rozlohou do 2 300 kilometrov štvorcových, ktoré nie sú s ostatnou časťou štátneho územia spojené mostom, brodom alebo tunelom, ktorý je prístupný motorovým vozidlám,
f) vozidlami používanými na prepravu tovaru v okruhu 50 kilometrov od základne podniku, a ktoré sú poháňané zemným alebo skvapalneným plynom alebo elektrinou, ktorých maximálna prípustná hmotnosť vrátane hmotnosti prívesu alebo návesu nepresahuje 7,5 tony,
g) vozidlami používanými pri výcviku a preskúšaní vodičov na účely získania vodičského preukazu alebo osvedčenia o odbornej spôsobilosti za predpokladu, že sa nepoužívajú na komerčnú nákladnú alebo osobnú dopravu,
h) vozidlami používanými v súvislosti s kanalizáciou, ochranou pred povodňami, vodárenskými, plynárenskými a elektrárenskými údržbárskymi službami, údržbou a kontrolou ciest, pri zbere a odvoze domového odpadu a v súvislosti so službami likvidácie odpadu, telegrafnými a telefónnymi službami, rozhlasovým a televíznym vysielaním alebo pri zisťovaní rozhlasových a televíznych vysielačov a prijímačov,
i) vozidlami s počtom miest na sedenie od 10 do 17, ktoré sa používajú výlučne na nekomerčnú osobnú dopravu,
j) špecializovanými vozidlami na prepravu zariadení cirkusov a lunaparkov,
k) špeciálne upravenými mobilnými projekčnými vozidlami, ktorých hlavným účelom pri státí je vzdelávanie,
l) vozidlami používanými na zber mlieka z fariem a spätnú prepravu kontajnerov na mlieko alebo mliečnych produktov určených na kŕmenie zvierat,
m) špecializovanými vozidlami na prepravu peňazí a/alebo cenností,
n) vozidlami, ktoré sa používajú na prepravu živočíšneho odpadu alebo uhynutých zvierat, ktoré nie sú určené pre ľudskú spotrebu,
o) vozidlami, ktoré sa používajú výlučne v rámci zberných priestorov, ako sú prístavy, terminály intermodálnej dopravy a železničné terminály,
p) vozidlami používanými na prepravu živých zvierat z fariem na miestne trhy a naopak alebo z trhov na miestne bitúnky v okruhu do 50 kilometrov.

§ 5 Periodické prehliadky záznamových zariadení

1) Montérom oprávneným vykonávať periodické prehliadky záznamových zariadení podľa osobitného predpisu9) je fyzická osoba, ktorá

a) je zamestnancom v pracovnom pomere u prevádzkovateľa dielne, ktorá je autorizovaná podľa predpisov o metrológii11) (ďalej len „autorizovaná dielňa“),
9)Článok 12 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85
11)§ 31 až 41 Zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
b) je držiteľom dokladu o spôsobilosti montéra na výkon overovania určených meradiel, ktorý ho oprávňuje vykonávať periodické prehliadky záznamových zariadení, a
c) spĺňa požiadavky podľa:
§ 4 ods. 1
b) absolvovala zaškolenie u výrobcu, ktorému bolo vydané osvedčenie o typovom schválení ES, alebo u jeho povereného zástupcu alebo dovozcu,
c) je bezúhonná.
Podľa § 4 ods. 2) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ani mu nebola právoplatne uložená sankcia zákazu činnosti vykonávať činnosť montéra. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Výpis nesmie byť starší ako tri mesiace.

2) Prevádzkovateľ autorizovanej dielne musí byť držiteľom dielenskej karty a zabezpečovacej značky výrobcu a nesmie byť držiteľom podnikovej karty, ani vykonávať činnosť, ktorá je v rozpore s vykonávaním periodických prehliadok záznamových zariadení.

3) Prevádzkovateľ autorizovanej dielne je povinný:
a) vykonávať periodické prehliadky len tých záznamových zariadení, na ktoré má oprávnenie a technologické vybavenie určené výrobcom a na ktoré zamestnáva oprávneného montéra,
b) skopírovať údaje uložené v záznamovom zariadení, ak sa na ňom pri periodickej prehliadke zistí, že sa musí vyradiť z prevádzky, a skopírované údaje odovzdať dopravcovi; ak to nie je možné pre poškodenie alebo zničenie záznamového zariadenia, vydať dopravcovi certifikát o nemožnosti skopírovania údajov, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1,
c) vydať dopravcovi potvrdenie o vykonanej periodickej prehliadke na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2,
d) viesť záznamy o každej vykonanej periodickej prehliadke záznamového zariadenia,
e) uchovávať doklady podľa písmen b) až d) 24 mesiacov odo dňa ich vyhotovenia,
f) umiestniť na vozidle montážny štítok,
g) vykonať opatrenia na zabránenie strate alebo odcudzeniu zabezpečovacej značky výrobcu alebo dielenskej karty, opatrenia na zabránenie sprístupneniu PIN kódu neoprávnenej osobe a opatrenia na ochranu osobných údajov,
h) oznámiť bezodkladne ministerstvu
1. každú stratu, zničenie, zneužitie, sfalšovanie alebo odcudzenie dielenskej karty,
2. každé začatie a skončenie pracovného pomeru montéra podľa odseku 1,
i) skontrolovať funkčnosť a nastavenie zariadenia obmedzujúceho rýchlosť.

4) Prevádzkovateľ autorizovanej dielne môže byť súčasne aj prevádzkovateľom registrovanej dielne, ak spĺňa požiadavky podľa § 4.


3.2. Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.

§ 1 Predmet úpravy

1) Tento zákon upravuje
a) minimálne požiadavky na organizáciu pracovného času v doprave,
b) vykonávanie cestných kontrol a kontrol v priestoroch dopravných podnikov1)
1)Článok 4 písm. p) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (Ú. v. EÚ L 102, 11. 4. 2006).
c) pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veciach kontroly organizácie pracovného času v doprave.

2) Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahuje sa na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov v doprave Zákonník práce.

3.3. Vyhláška MDaV SR č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly podľa § 136 ods. 3 písm. g) Zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon").

§ 43 Rozsah technických kontrol(k § 107 ods. 3 zákona). 1)Technická kontrola pravidelná sa vykonáva v rozsahu kontrolných položiek určených metodickými pokynmi ministerstva dopravy [§ 136 ods. 2 písm. a) tridsiaty ôsmy bod zákona] (ďalej len „metodika“) na vykonávanie technickej kontroly pravidelnej. Rozsah kontrolných položiek vychádza z harmonizovaných minimálnych požiadaviek na obsah a odporúčané metódy technickej kontroly pravidelnej uvedených v prílohe č. 9.

Príloha č. 9 Bod 3. Obsah a metódy kontroly, hodnotenie chýb vozidiel, položka 7 Ostatné vybavenie bod, čl. 7.9 Tachograf, ak je namontovaný/požadovaný [vážne chyby a) až f)]. a) Nie je namontovaný v súlade s požiadavkami1)
1) Kategórie vozidla, ktoré sú mimo rozsahu pôsobnosti tejto smernice, sú zahrnuté ako usmernenie.

§ 50 Závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla (k § 110 ods. 7 zákona)

2) Vozidlo sa považuje za „dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“, ak technická kontrola je vykonaná v ustanovenom rozsahu a pri technickej kontrole je zistená aspoň jedna vážna chyba a nie je zistená žiadna nebezpečná chyba.

3.4. DOČASNÝ METODICKÝ POKYN z 10. mája 2006, ktorým sa mení a dopĺňa Metodika z 28. augusta 1997 na vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu vozidiel
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa ustanovenia § 99 Zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tento dočasný metodický pokyn, ktorým sa mení a dopĺňa Metodika z 28. augusta 1997 na vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu vozidiel (ďalej len „metodika“).

(2.) Motorové vozidlá kategórií M2 a M3 triedy III, N2 a N3 po prvý krát prihlásené do evidencie pred 1.5.2006 musia byť vybavené záznamovým zariadením, ktoré spĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom3) (ďalej len „analógový tachograf“). Povinnosť vybavenia analógovým tachografom sa vzťahuje aj na motorové vozidlá kategórie N1 s prípojným vozidlom, ak najväčšia prípustná celková hmotnosť súpravy prevyšuje 3,5 t. Analógový tachograf musí mať platnú periodickú prehliadku (overenie) podľa predpísanej podmienky č. 6.
3)Nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85

(3.) Motorové vozidlá kategórií M2 a M3 triedy III, N2 a N3 po prvý krát prihlásené do evidencie počnúc 1.5.2006 musia byť vybavené záznamovým zariadením, ktoré spĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom4) (ďalej len „digitálny tachograf“). Povinnosť vybavenia digitálnym tachografom sa vzťahuje aj na motorové vozidlá kategórie N1 s prípojným vozidlom, ak najväčšia prípustná celková hmotnosť súpravy prevyšuje 3,5 t.
Ak je technická kontrola vykonávaná pred prvým prihlásením vozidla do evidencie (napr. v súvislosti s dovozom jednotlivého vozidla), digitálny tachograf nemusí mať platnú periodickú prehliadku podľa predpísanej podmienky č. 7. Platnú periodickú prehliadku podľa predpísanej podmienky č. 7 musí mať digitálny tachograf až pred jeho uvedením do prevádzky (prihlásením vozidla do evidencie).
Pri technickej kontrole po prvom prihlásení vozidla do evidencie už musí mať digitálny tachograf platnú periodickú prehliadku podľa predpísanej podmienky č. 7.
4)Príloha 1B nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85

(4.) Predpísané podmienky č. 2 a 3 sa podľa ustanovení osobitného predpisu5) nevzťahujú na vozidlá, ktorých vlastnosti alebo výhradný spôsob používania zodpovedajú nasledovným prípadom:
5)Nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85
a) vozidlá používané na prepravu tovarov a maximálna povolená hmotnosť vozidla vrátane prívesu alebo návesu nepresahuje 3,5 tony;
b) vozidlá používané na prepravu cestujúcich, ktoré podľa druhu svojej konštrukcie a vybavenia nie sú vhodné na prepravu viac než deviatich osôb vrátane vodiča a sú určené na tento účel;
c) vozidlá, ktoré sa používajú na prepravu cestujúcich v pravidelnej doprave, kde dĺžka trasy nepresahuje 50 km;
d) vozidlá, ktorých maximálna povolená rýchlosť nepresahuje 30 km za hodinu;
e) vozidlá používané pri kontrole, alebo sú riadené ozbrojenými silami, civilnou obranou, požiarnymi zbormi a silami, ktoré zodpovedajú za udržiavanie verejného poriadku;
f) vozidlá používané na údržbu a opravu kanalizácie, ochranu pred povodňami, rozvod vody, plynu a elektrickej energie, údržbu a kontrolu ciest, zhromažďovanie a odvoz odpadu, telegrafné a telefónne služby, prepravu poštových zásielok, rozhlasové a televízne vysielanie a detekciu rozhlasových a televíznych vysielačov a prijímačov;
g) vozidlá používané v stave núdze alebo na záchranné práce;
h) špecializované vozidlá, ktoré sa používajú na lekárske účely;
i) vozidlá, ktoré prepravujú cirkusy a zariadenia lunaparkov;
j) zvláštne havarijné vozidlá;
k) vozidlá, ktoré sa podrobujú skúšobným jazdám za účelom technického rozvoja, opravy alebo údržby a novými alebo prestavanými vozidlami, ktoré ešte neboli uvedené do prevádzky;
l) vozidlá, ktoré sa používajú na nekomerčnú prepravu tovarov pre vlastnú potrebu;
m) vozidlá používané na zber mlieka z fariem a spätnú prepravu kontajnerov na mlieko alebo mliečnych produktov určených na kŕmenie zvierat.

(5.) Predpísané podmienky č. 2 a 3 sa nevzťahujú na vozidlá, ktorých vlastnosti alebo výhradný spôsob používania zodpovedajú nasledovným prípadom:

a) vozidlá používané na prepravu cestujúcich, ktoré podľa druhu svojej konštrukcie a vybavenia nie sú vhodné na prepravu viac ako 17 osôb vrátane vodiča a sú určené na tento účel;
b) vozidlá, ktoré používajú verejné orgány na poskytovanie verejných služieb, ktoré nekonkurujú profesionálnym cestným dopravcom;
c) vozidlá, ktoré používajú poľnohospodárske, záhradnícke, lesnícke alebo rybárske podniky na prepravu tovarov v okruhu 50 kilometrov od miesta, kde má vozidlo normálne základňu, vrátane miestnych správnych oblastí, ktorých centrá sú situované v tejto oblasti;
d) vozidlá, ktoré sa používajú na prepravu živočíšneho odpadu alebo uhynutých zvierat, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu;
e) vozidlá, ktoré sa používajú na prepravu živých zvierat z fariem na miestne trhy a späť alebo z trhov do miestnych bitúnkov;
f) vozidlá, ktoré sa používajú ako obchody na miestnych trhoch alebo na predaj z domu do domu, alebo sa používajú na mobilné bankovníctvo, zmenárenské alebo sporiteľské transakcie, bohoslužby, požičiavanie kníh, platní alebo kaziet, na kultúrne udalosti alebo výstavy a zvlášť upravené na takéto použitie;
g) vozidlá, ktoré prepravujú materiál alebo vybavenie, ktoré vodič potrebuje pri výkone svojej práce v okruhu 50 kilometrov od miesta, kde má vozidlo normálne základňu, pričom sa predpokladá, že riadenie vozidla nie je hlavná činnosť vodiča a takáto výnimka vážne nenaruší ciele tohto nariadenia.

Členské štáty môžu povoľovať takéto výnimky na základe individuálneho oprávnenia;
h) vozidlá, ktoré jazdia výlučne na ostrovoch s rozlohou do 2300 km2, ktoré nie sú s ostatnou časťou štátneho územia spojené mostom, brodom alebo tunelom, ktorý je prístupný motorovým vozidlám;
i) vozidlá, ktoré sa používajú na prepravu tovarov a sú poháňané plynom, ktorý sa vyrába vo vozidle alebo elektrinou, alebo sú vybavené regulátorom, pokiaľ sa takéto vozidlá považujú podľa právnych predpisov členských štátov, v ktorých sú vozidla registrované, za rovnocenné vozidlám poháňaným benzínovým alebo naftovým motorom, ktorých maximálna povolená hmotnosť, vrátane hmotnosti prívesov alebo návesov, nepresahuje 3,5 tony;
j) vozidlá, ktoré sa používajú pri výcviku vodičov za účelom získania vodičského preukazu;
k) ťahače používané výlučne na poľnohospodárske a lesné práce.

(6.) Tachograf, ktorý plní podmienky ustanovené osobitným predpisom3) je určeným meradlom6) podliehajúcim povinnému overeniu7) s lehotou platnosti 2 roky. Overenie a plombovanie tachografu môžu vykonať iba organizácie autorizované Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „ÚNMS SR“).

(7.) Tachograf, ktorý plní podmienky ustanovené osobitným predpisom4) je určeným meradlom6) podliehajúcim povinnému overeniu7). Namiesto overenia sa na ňom vykonáva periodická prehliadka podľa osobitného predpisu3). Periodickú prehliadku a plombovanie tachografu s lehotou platnosti 2 roky môžu vykonať iba organizácie, ktoré sú držiteľmi dielenských kariet. Zoznam organizácií je vedený ministerstvom.

(8.) Dokladom o periodickej prehliadke (overení) tachografu podľa predpísaných podmienok č. 6 a 7 je Protokol z periodickej prehliadky záznamového zariadenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.

3)Nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85
4)Príloha 1B nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85
6)Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
7)Vyhláška ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole kontrole v znení neskorších predpisov