logo

• Autorizované a akreditované
skúšobné laboratórium na úradné
meranie spotreby paliva motorových
vozidiel a mechanizmov
• Autorizované metrologické
pracovisko na overovanie tachografovIng. Igor ŠKROBÁNEK – O.P.C.D.
Adresa sídla: Na Skotňu 471/54 • 013 01 Teplička nad Váhom
Prevádzka ASL (ÚRADNÉ MERANIE): Poľnohospodárska, areál PD • 013 01 Teplička nad Váhom
tel./fax: 041/5640 770 • tel.: 041/5982 190 • mobil: 0905 805 375, 0911 924 495
Prevádzka AMP (TACHOGRAFY) : Poľnohospodárska, areál PD • 013 01 Teplička nad Váhom
tel./fax: 041/5640 770 • tel.: 041/5982 190 • mobil: 0911 924 496, 0911 924 495
e-mail: info@skrobanek.skwww.skrobanek.skwww.meraniespotreby.skwwww.sledovaniespotreby.sk

METROLOGICKÉ ZABEZPEČENIE FIRMY


Od roku 1999 sa venujeme systematickému udržiavaniu a zvyšovaniu metrologickej úrovne a metrologického zabezpečenia našej firmy.

1. NA VÝKON ÚRADNÉHO MERANIA SPOTREBY PALIVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MECHANIZMOV

A. AUTORIZÁCIA


1.
Autorizačná listina na úradné meranie č. j.: ÚM-130/99-053.1 z 19.10.1999
Autorizácia na úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel
Vydal : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, odbor metrológie a vzdelávania, Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava, v súlade s ustanovením § 21 Zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii

2.
Rozhodnutie o autorizácii č. 2/100/2003-80
Autorizácia na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov
Vydal : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava, v súlade s ustanovením § 24 Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii

3.
Rozhodnutie o autorizácii č. 2007/160/001746/00689
Autorizácia na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov
Vydal : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava 15, podľa § 24 Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení Zákona č. 431/2004 Z. z.

4.
Rozhodnutie o autorizácii č. 2010/900/000469/00104 z 1. februára 2010
Autorizácia na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov
Deň vydania : Bratislava 1. februára 2010
Vydal : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava 15, podľa § 24 Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


B. AKREDITÁCIA

1.
Osvedčenie o akreditácii č.: 27/1999
skúšobného laboratória na výkon merania spotreby paliva cestných motorových vozidiel podľa predmetu akreditácie uvedenom v prílohe tohto osvedčenia
Deň vydania : Bratislava 12.7.1999
Vydal : Slovenská národná akreditačná služba, Karloveská 63, P. O. Box 74, 840 00 Bratislava 4

2.
Osvedčenie o akreditácii č.: S 085
skúšobného laboratória na výkon merania spotreby paliva motorových vozidiel podľa rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe tohto osvedčenia
Deň vydania : Bratislava 25.11.2002
Vydal : Slovenská národná akreditačná služba, Karloveská 63, P. O. Box 74, 840 00 Bratislava 4

3.
Osvedčenie o akreditácii č. S-085
skúšobného laboratória na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov podľa rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe tohto osvedčenia
Deň vydania : Bratislava 21.5.2007
Vydal : Slovenská národná akreditačná služba, Karloveská 63, P. O. Box 74, 840 00 Bratislava 4

4.
Osvedčenie o akreditácii č. S-085
skúšobného laboratória na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov podľa rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe tohto osvedčenia
Deň vydania : Bratislava 2.9.2008
Deň udelenia akreditácie : 21.5.2007
Vydaním tohto osvedčenia sa ruší osvedčenie o akreditácii č. S-085 zo dňa 21.5.2007
Vydal : Slovenská národná akreditačná služba, Karloveská 63, P. O. Box 74, 840 00 Bratislava 4

5.
Dodatok č. 1/09 k Osvedčeniu o akreditácii č. S-085 zo dňa 2.9.2008
skúšobného laboratória na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov podľa zmeny rozsahu akreditácie uvedeného osvedčenia o akreditácii podľa novej prílohy tohto osvedčenia
Deň vydania : Bratislava 10.3.2009
Vydal : Slovenská národná akreditačná služba, Karloveská 63, P. O. Box 74, 840 00 Bratislava 4

6.
Osvedčenie o akreditácií č. S-085 zo dňa 20.5.2011
Skúšobné laboratórium na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov, podľa rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe tohto osvedčenia.
Príloha k rozhodnutiu č. 199/2011/074/2 a k osvedčeniu a akreditácií č. S-085 zo dňa 20.5.2011
Deň vydania : Bratislava 20.5.2011
Vydal : Slovenská národná akreditačná služba, Karloveská 63, P. O. Box 74, 840 00 Bratislava 4


C. SPÔSOBILOSŤ OSÔB V OBLASTI METROLÓGIE

1.
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti č.: ÚM-444/99
Ing. Igor Škrobánek
Spôsobilosť vykonávať úradné meranie spotreby paliva cestných motorových vozidiel
Vydal : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, odbor metrológie a vzdelávania, Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava

2.
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti č.: ÚM-445/99
Ing. Peter Škrobánek
Osoba, ktorá vykonáva úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov
Vydal : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, odbor metrológie a vzdelávania, Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava

3.
Certifikát číslo 1614/03
Ing. Igor Škrobánek
Zástupca právnickej osoby autorizovanej na úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov
Vydal : Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4, oprávnený na výkon overovania spôsobilosti v oblasti metrológie ustanovením § 29, ods. 2 Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

4.
Certifikát číslo 1615/03
Ing. Peter Škrobánek
Osoba, ktorá vykonáva úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov
Vydal : Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4, oprávnený na výkon overovania spôsobilosti v oblasti metrológie ustanovením § 29, ods. 2 Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

5.
Certifikát číslo 1614/08/R
Ing. Igor Škrobánek
Zástupca právnickej osoby autorizovanej na úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov
Vydal : Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4, oprávnený na výkon overovania spôsobilosti v oblasti metrológie ustanovením § 29 Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.

6.
Certifikát číslo 2756/08
Juraj Škrobánek
Osoba, ktorá vykonáva úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov
Vydal : Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4, oprávnený na výkon overovania spôsobilosti v oblasti metrológie ustanovením § 29 Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.

7.
Certifikát číslo 1614/13/R
Ing. Igor Škrobánek
Zástupca právnickej osoby autorizovanej na úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov
Deň vydania : Bratislava 27. mája 2013
Vydal : Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4, oprávnený na výkon overovania spôsobilosti v oblasti metrológie ustanovením § 29 Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.

8.
Certifikát číslo 2756/13/R
Juraj Škrobánek
Osoba, ktorá vykonáva úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov
Deň vydania : Bratislava 27. mája 2013
Vydal : Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4, oprávnený na výkon overovania spôsobilosti v oblasti metrológie ustanovením § 29 Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.

D. PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE

Pri vykonávaní úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov používame meracie prístroje, ktoré sú pravidelne metrologicky overované a majú platné certifikáty o overení, resp. kalibrácii.


2. NA VÝKON OVEROVANIA TACHOGRAFOV – ZÁZNAMOVÝCH ZARIADENÍ V CESTNEJ DOPRAVE

A. AUTORIZÁCIA

1.
Rozhodnutie o autorizácii č. 2011/900/003763/01636 z 14. septembra 2011
Autorizácia na výkon overovania určených meradiel (TACHOGRAFOV – záznamových zariadení v cestnej doprave)
Príloha k Rozhodnutiu o autorizácii č. 2011/900/003763/01636 z 14. septembra 2011 na výkon overovania určených meradiel
Deň vydania : Bratislava 14. septembra 2011
Vydal : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava 15, podľa § 24 Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

C. SPÔSOBILOSŤ OSÔB V OBLASTI METROLÓGIE

1.
Certifikát číslo 3208/11
Juraj Škrobánek
Zástupca právnickej osoby autorizovanej na overovanie určených meradiel
Deň vydania : Bratislava 29. marca 2011
Vydal : Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4, oprávnený na výkon overovania spôsobilosti v oblasti metrológie ustanovením § 29 Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2.
Certifikát číslo 3265/11
Juraj Sagan
Osoba, ktorá vykonáva overovanie určených meradiel
Deň vydania : Bratislava 26. mája 2011
Vydal : Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4, oprávnený na výkon overovania spôsobilosti v oblasti metrológie ustanovením § 29 Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

D. PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE

Pri vykonávaní overovania TACHOGRAFOV - záznamových zariadení v cestnej doprave používame meracie prístroje, ktoré sú pravidelne metrologicky overované a majú platné certifikáty o overení, resp. kalibrácii.

E. OSVEDČENIA

1.
Osvedčenie o účasti v medzilaboratórnom porovnávacom meraní MLPM: K 07/11
Požiadavka: medzinárodná norma ISO/IEC 17043:2011 a smernica MSA L/08
Organizátor: Slovenská legálna metrológia, n. o., Odbor metrológie, Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica
Účastník: Ing. Igor Škrobánek – O.P.C.D.