logo

• Autorizované a akreditované
skúšobné laboratórium na úradné
meranie spotreby paliva motorových
vozidiel a mechanizmov
• Autorizované metrologické
pracovisko na overovanie tachografovIng. Igor ŠKROBÁNEK – O.P.C.D.
Adresa sídla: Na Skotňu 471/54 • 013 01 Teplička nad Váhom
Prevádzka ASL (ÚRADNÉ MERANIE): Poľnohospodárska, areál PD • 013 01 Teplička nad Váhom
tel./fax: 041/5640 770 • tel.: 041/5982 190 • mobil: 0905 805 375, 0911 924 495
Prevádzka AMP (TACHOGRAFY) : Poľnohospodárska, areál PD • 013 01 Teplička nad Váhom
tel./fax: 041/5640 770 • tel.: 041/5982 190 • mobil: 0911 924 496, 0911 924 495
e-mail: info@skrobanek.skwww.skrobanek.skwww.meraniespotreby.skwwww.sledovaniespotreby.sk

METROLOGICKÉ ZABEZPEČENIE FIRMY


Od roku 1999 sa venujeme systematickému udržiavaniu a zvyšovaniu metrologickej úrovne a metrologického zabezpečenia našej firmy.

1. NA VÝKON ÚRADNÉHO MERANIA SPOTREBY PALIVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MECHANIZMOV

A. AUTORIZÁCIA


1.
Autorizačná listina na úradné meranie č. j.: ÚM-130/99-053.1 z 19.10.1999
Autorizácia na úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel
Vydal : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, odbor metrológie a vzdelávania, Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava, v súlade s ustanovením § 21 Zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii

2.
Rozhodnutie o autorizácii č. 2/100/2003-80
Autorizácia na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov
Vydal : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava, v súlade s ustanovením § 24 Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii

3.
Rozhodnutie o autorizácii č. 2007/160/001746/00689
Autorizácia na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov
Vydal : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava 15, podľa § 24 Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení Zákona č. 431/2004 Z. z.

4.
Rozhodnutie o autorizácii č. 2010/900/000469/00104 z 1. februára 2010
Autorizácia na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov
Deň vydania : Bratislava 1. februára 2010
Vydal : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava 15, podľa § 24 Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

5.
Rozhodnutie o autorizácii č. 2015/900/009168/00057 z 9. februára 2015
Autorizácia na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov
Deň vydania : Bratislava 9. februára 2015
Vydal : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P.
O. Box 76, 810 05 Bratislava 15, podľa § 24 Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

B. AKREDITÁCIA

1.
Osvedčenie o akreditácii č.: 27/1999
skúšobného laboratória na výkon merania spotreby paliva cestných motorových vozidiel podľa predmetu akreditácie uvedenom v prílohe tohto osvedčenia
Deň vydania : Bratislava 12.7.1999
Vydal : Slovenská národná akreditačná služba, Karloveská 63, P. O. Box 74, 840 00 Bratislava 4

2.
Osvedčenie o akreditácii č.: S 085
skúšobného laboratória na výkon merania spotreby paliva motorových vozidiel podľa rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe tohto osvedčenia
Deň vydania : Bratislava 25.11.2002
Vydal : Slovenská národná akreditačná služba, Karloveská 63, P. O. Box 74, 840 00 Bratislava 4

3.
Osvedčenie o akreditácii č. S-085
skúšobného laboratória na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov podľa rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe tohto osvedčenia
Deň vydania : Bratislava 21.5.2007
Vydal : Slovenská národná akreditačná služba, Karloveská 63, P. O. Box 74, 840 00 Bratislava 4

4.
Osvedčenie o akreditácii č. S-085
skúšobného laboratória na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov podľa rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe tohto osvedčenia
Deň vydania : Bratislava 2.9.2008
Deň udelenia akreditácie : 21.5.2007
Vydaním tohto osvedčenia sa ruší osvedčenie o akreditácii č. S-085 zo dňa 21.5.2007
Vydal : Slovenská národná akreditačná služba, Karloveská 63, P. O. Box 74, 840 00 Bratislava 4

5.
Dodatok č. 1/09 k Osvedčeniu o akreditácii č. S-085 zo dňa 2.9.2008
skúšobného laboratória na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov podľa zmeny rozsahu akreditácie uvedeného osvedčenia o akreditácii podľa novej prílohy tohto osvedčenia
Deň vydania : Bratislava 10.3.2009
Vydal : Slovenská národná akreditačná služba, Karloveská 63, P. O. Box 74, 840 00 Bratislava 4

6.
Osvedčenie o akreditácií č. S-085 zo dňa 20.5.2011
Skúšobné laboratórium na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov, podľa rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe tohto osvedčenia.
Príloha k rozhodnutiu č. 199/2011/074/2 a k osvedčeniu a akreditácií č. S-085 zo dňa 20.5.2011
Deň vydania : Bratislava 20.5.2011
Vydal : Slovenská národná akreditačná služba, Karloveská 63, P. O. Box 74, 840 00 Bratislava 4

7.
Osvedčenie o akreditácií č. S-085 zo dňa 17.3.2015
Skúšobné laboratórium na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov,
podľa rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe tohto osvedčenia.
Príloha k rozhodnutiu č. 074/5574/2015/2 a k Osvedčeniu a akreditácií č. S-085 zo dňa 17.3.2015
Deň vydania : Bratislava 17.3.2015
Vydal : Slovenská národná akreditačná služba, Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4

C. SPÔSOBILOSŤOSÔB V OBLASTI METROLÓGIE
Autorizované metrologické pracovisko na výkon úradného merania spotreby paliva motoro-vých vozidiel a mechanizmov má nepretržite od roku 1999 až po súčasnosť zabezpečenú odbornú spôsobilosť osôb v oblasti metrológie podľa ustanovení § 29 a § 32, ods. 3, písm. b), e) Zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to:

  • zástupcu osoby autorizovanej na úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov,
  • osôb vykonávajúcich úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov.

D. PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE

Pri vykonávaní úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov používame meracie prístroje, ktoré sú a majú platné certifikáty o overení, resp. kalibrácii.


2. NA VÝKON OVEROVANIA TACHOGRAFOV – ZÁZNAMOVÝCH ZARIADENÍ V CESTNEJ DOPRAVE

A. AUTORIZÁCIA

1.
Rozhodnutie o autorizácii č. 2011/900/003763/01636 z 14. septembra 2011
Autorizácia na výkon overovania určených meradiel (TACHOGRAFOV – záznamových zariadení v cestnej doprave)
Príloha k Rozhodnutiu o autorizácii č. 2011/900/003763/01636 z 14. septembra 2011 na výkon overovania určených meradiel
Deň vydania : Bratislava 14. septembra 2011
Vydal : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava 15, podľa § 24 Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2.
Rozhodnutie o autorizácii č. 2014/900/006815/02867 z 19. februára 2014
Zmena Rozhodnutia o autorizácii č. 2011/900/003763/01636 z 14. septembra 2011, na výkon overovania určených meradiel (TACHOGRAFOV – záznamových zariadení v cestnej doprave):
Bod „Zoznam pracovísk autorizovanej osoby a overovacia značka pracoviska“:
Pracovisko 1: Ing. Igor Škrobánek-O.P.C.D., Poľnohospodárska, 013 01 Teplička nad Váhom, M 25-1
Pracovisko 2: Ing. Igor Škrobánek-O.P.C.D., Železničná 19, 082 21 Veľký Šariš, M 25-2
Deň vydania : Bratislava 19. februára 2014
Vydal : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava 15, podľa § 24 ods. 5 písm. d) Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

3.
Rozhodnutie o autorizácii č. 2014/900/004699/01902 z 2. septembra 2014
Autorizácia na výkon overovania určených meradiel (TACHOGRAFOV – záznamových zariadení v cestnej doprave)
Príloha k Rozhodnutiu o autorizácii č. 2014/900/004699/01902 z 2. septembra 2014 na výkon overovania určených meradiel
Deň vydania : Bratislava 2. septembra 2014
Vydal : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava 15, podľa § 24 Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

C. SPÔSOBILOSŤ OSÔB V OBLASTI METROLÓGIE

Autorizované metrologické pracovisko na výkon overovania tachografov má nepretržite od roku 2011 až po súčasnosť zabezpečenú odbornú spôsobilosť osôb v oblasti metrológie podľa ustanovení § 29 a § 32, ods. 3, písm. b), e) Zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to:
  • zástupcu osoby autorizovanej na overovanie určených meradiel
  • osôb vykonávajúcich overovanie určených meradiel


D. PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE

Pri vykonávaní overovania TACHOGRAFOV - záznamových zariadení v cestnej doprave používame meracie prístroje, ktoré sú overené resp. kalibrované a majú platné certifikáty o overení, resp. kalibrácii.

E. OSVEDČENIA

1.
Osvedčenie o účasti v medzilaboratórnom porovnávacom meraní MLPM: K 07/11
Požiadavka: medzinárodná norma ISO/IEC 17043:2011 a smernica MSA L/08
Organizátor: Slovenská legálna metrológia, n. o., Odbor metrológie, Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica
Účastník: Ing. Igor Škrobánek – O.P.C.D.

2.
Osvedčenie o účasti v medzilaboratórnom porovnávacom meraní MLPM: UNMS 02/16
Požiadavka: medzinárodná norma ISO/IEC 17043:2011
Organizátor: Slovenská legálna metrológia, n. o., Odbor pre stratégiu a marketing, Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica
Účastník: Ing. Igor Škrobánek – O.P.C.D., Pracovisko 2: Železničná 19, 082 21 Veľký Šariš