logo

• Autorizované a akreditované
skúšobné laboratórium na úradné
meranie spotreby paliva motorových
vozidiel a mechanizmov
• Autorizované metrologické
pracovisko na overovanie tachografovIng. Igor ŠKROBÁNEK – O.P.C.D.
Adresa sídla: Na Skotňu 471/54 • 013 01 Teplička nad Váhom
Prevádzka ASL (ÚRADNÉ MERANIE): Poľnohospodárska, areál PD • 013 01 Teplička nad Váhom
tel./fax: 041/5640 770 • tel.: 041/5982 190 • mobil: 0905 805 375, 0911 924 495
Prevádzka AMP (TACHOGRAFY) : Poľnohospodárska, areál PD • 013 01 Teplička nad Váhom
tel./fax: 041/5640 770 • tel.: 041/5982 190 • mobil: 0911 924 496, 0911 924 495
e-mail: info@skrobanek.skwww.skrobanek.skwww.meraniespotreby.skwwww.sledovaniespotreby.sk


1. EXPERTÍZY A POSUDKY V CESTNEJ DOPRAVE


  • odhady hodnôt cestných vozidiel,
  • vyčísľovanie škôd cestných vozidiel,
  • posudky a expertízy technického stavu cestných vozidiel,
  • analýzy nehôd v cestnej doprave.

2. INÉ ZARIADENIA A SLUŽBY


Sledovaním reakcií našich dlhoročných zákazníkov na nami ponúkané zariadenia a služby, sme rozšírili našu ponuku poskytovaných služieb a zariadení o:


A. PRENÁJOM ZARIADENÍ

Na odkontrolovanie spotreby PL, času trvania a trasy prepravných a pracovných výkonov Vám ponúkame krátkodobý a dlhodobý prenájom zariadení:
• prietokomery na PL,
• záznamníky spotreby PL a vykonanej práce,
• GPS monitorovacie zariadenia.

Aj v tomto prípade je po namontovaní presnosť prietokomera odkontrolovaná pri konkrétnom prepravnom alebo pracovnom výkone a to porovnaním s údajom objemu spotrebovaných PL z kalibrovanej odmernej nádoby. Konštanta prietokomera je potom nastavená na korektnú hodnotu, vypočítanú z tohto porovnania.

V prípade pripojenia údaja prejdenej dráhy z tachografu resp. tachometra do záznamníka spotreby PL a vykonanej práce resp. do GPS a GSM monitorovacieho zariadenia, je táto dráha odkontrolovaná na kontrolnom úseku a porovnaná s dĺžkou tohto úseku vytýčenou overeným meradlom. Konštanta dráhy je potom nastavená na korektnú hodnotu, vypočítanú z tohto porovnania.


B. KOMPLETNÉ VYHODNOTENIE ÚDAJOV ZO ZÁZNAMNÍKOV SPOTREBY PL A GPS MONITOROVACÍCH ZARIADENÍ

V prípade, že sa nemôžete alebo nechcete zaoberať sledovaním a vyhodnocovaním údajov zo záznamníkov spotreby PL a vykonanej práce resp. údajov z GPS monitorovacích zariadení, môžeme túto činnosť po vzájomnej dohode, vykonávať za Vás. Teda „Knihu jázd“ Vašich vozidiel a mechanizmov vo Vami určenom intervale, Vám budeme zasielať v elektronickej forme na Váš mail, alebo poštou v tlačenej forme.