logo

• Autorizované a akreditované
skúšobné laboratórium na úradné
meranie spotreby paliva motorových
vozidiel a mechanizmov
• Autorizované metrologické
pracovisko na overovanie tachografovIng. Igor ŠKROBÁNEK – O.P.C.D.
Adresa sídla: Na Skotňu 471/54 • 013 01 Teplička nad Váhom
Prevádzka ASL (ÚRADNÉ MERANIE): Poľnohospodárska, areál PD • 013 01 Teplička nad Váhom
tel./fax: 041/5640 770 • tel.: 041/5982 190 • mobil: 0905 805 375, 0911 924 495
Prevádzka AMP (TACHOGRAFY) : Poľnohospodárska, areál PD • 013 01 Teplička nad Váhom
tel./fax: 041/5640 770 • tel.: 041/5982 190 • mobil: 0911 924 496, 0911 924 495
e-mail: info@skrobanek.skwww.skrobanek.skwww.meraniespotreby.skwwww.sledovaniespotreby.sk


1. EXPERTÍZY A POSUDKY V CESTNEJ DOPRAVE


  • odhady hodnôt cestných vozidiel,
  • vyčísľovanie škôd cestných vozidiel,
  • posudky a expertízy technického stavu cestných vozidiel,
  • analýzy nehôd v cestnej doprave.

2. INÉ ZARIADENIA A SLUŽBY


Sledovaním reakcií našich dlhoročných zákazníkov na nami ponúkané zariadenia a služby, sme rozšírili našu ponuku poskytovaných služieb a zariadení o:

A. PREDAJ A MONTÁŽ POČÍTADIEL MOTOHODÍN

Pri úradných meraniach spotreby paliva mechanizmov sa často stretávame so skutočnosťou, že 80 % týchto mechanizmov má zničené, nefunkčné alebo vymontované počítadlá motohodín. Často sa nejedná len o staré stroje ale aj pomerne nové stroje, ktoré sú v prevádzke jeden až dva roky. Nefunkčné alebo chýbajúce motohodiny potom dovoľujú obsluhe, aby vykazovala aj nevykonanú prácu a samozrejme aj nespotrebované pohonné látky (PL).
Tomuto sa dá zabrániť úplne jednoduchým a lacným spôsobom a to montážou elektronických motohodín od renomovaného výrobcu. Ich výhodou je, že už nemajú mechanický náhon.

Pri montáži motohodín do Vášho mechanizmu môžeme vykonať aj meranie spotreby pohonných látok (PL) pri jeho konkrétnom pracovnom výkone. Potom je už len na Vás, kontrolovať údaj týchto motohodín,  vyrátať si spotrebu PL na odpracované motohodiny a tento údaj porovnať s natankovaným množstvom PL.


B. PRENÁJOM ZARIADENÍ

Na odkontrolovanie spotreby PL, času trvania a trasy prepravných a pracovných výkonov Vám ponúkame krátkodobý a dlhodobý prenájom zariadení:
• prietokomery na PL,
• záznamníky spotreby PL a vykonanej práce,
• GPS monitorovacie zariadenia.

Aj v tomto prípade je po namontovaní presnosť prietokomera odkontrolovaná pri konkrétnom prepravnom alebo pracovnom výkone a to porovnaním s údajom objemu spotrebovaných PL z odmernej kalibrovanej nádoby (pracovný etalón II. rádu). Konštanta prietokomera je potom nastavená na korektnú hodnotu, vypočítanú z tohto porovnania.

V prípade pripojenia údaja prejdenej dráhy z tachografu resp. tachometra do záznamníka spotreby PL a vykonanej práce resp. do GPS a GSM monitorovacieho zariadenia, je táto dráha odkontrolovaná na kontrolnom úseku a porovnaná s dĺžkou tohto úseku vytýčenou overeným meradlom. Konštanta dráhy je potom nastavená na korektnú hodnotu, vypočítanú z tohto porovnania.

Uvedená služba Vám zabezpečí nenáročnú a rýchlu kontrolu Vašich pracovníkov ako aj presné vyčíslenie Vašich nákladov na PL a na prepravné, resp. pracovné výkony.


C. NASTAVENIE PALUBNÝCH POČÍTAČOV

Kúpili ste si vozidlo? Či je ojazdené alebo úplne nové, majte na mysli že jeho palubný počítač väčšinou ukazuje úplné nezmysly o spotrebe PL. Je to spôsobené aj tým, že vo výrobe nie je možné nakalibrovať údaj spotreby PL na každom palubnom počítači, každého vozidla.
V horšom prípade je to snaha predajcu presvedčiť zákazníka o úspornosti predávaného vozidla. Energetická náročnosť motorov od výrobcov svetových značiek je v súčasnosti vyrovnaná.
Nezmyselné údaje o spotrebe PL z palubných počítačov vozidiel často vedú k zhoršovaniu vzťahov zamestnávateľ – zamestnanec a naopak. Taktiež môžu viesť k nesprávnym kalkuláciám prepravných a pracovných nákladov. Tomu sa dá zabrániť určením odchýlky údaja o spotrebe PL palubného počítača Vášho vozidla.

Odchýlku údaja o spotrebe paliva palubného počítača Vášho vozidla určíme porovnávacím meraním pri konkrétnom prepravnom alebo pracovnom výkone, a to porovnaním s údajom objemu spotrebovaného paliva z odmernej kalibrovanej nádoby (pracovný etalón II. rádu).


D. KOMPLETNÉ VYHODNOTENIE ÚDAJOV ZO ZÁZNAMNÍKOV SPOTREBY PL A GPS MONITOROVACÍCH ZARIADENÍ

V prípade, že sa nemôžete alebo nechcete zaoberať sledovaním a vyhodnocovaním údajov zo záznamníkov spotreby PL a vykonanej práce resp. údajov z GPS monitorovacích zariadení, môžeme túto činnosť po vzájomnej dohode, vykonávať za Vás. Teda „Knihu jázd“ Vašich vozidiel a mechanizmov vo Vami určenom intervale, Vám budeme zasielať v elektronickej forme na Váš mail, alebo poštou v tlačenej forme.