logo

• Autorizované a akreditované
skúšobné laboratórium na úradné
meranie spotreby paliva motorových
vozidiel a mechanizmov
• Autorizované metrologické
pracovisko na overovanie tachografov


Stacks Image 724

Ing. Igor ŠKROBÁNEK – O.P.C.D.
Adresa sídla: Na Skotňu 471/54 • 013 01 Teplička nad Váhom
Prevádzka ASL (ÚRADNÉ MERANIE): Poľnohospodárska, areál PD • 013 01 Teplička nad Váhom
tel./fax: 041/5640 770 • tel.: 041/5982 190 • mobil: 0905 805 375, 0911 924 495
Prevádzka AMP (TACHOGRAFY) : Poľnohospodárska, areál PD • 013 01 Teplička nad Váhom
tel./fax: 041/5640 770 • tel.: 041/5982 190 • mobil: 0911 924 496, 0911 924 495
e-mail: info@skrobanek.skwww.skrobanek.skwww.meraniespotreby.skwwww.sledovaniespotreby.sk


Certifikát 1 (1)

Certifikát 1 (1)

Certifikát 1 (2)

Certifikát 1 (2)

Certifikát 2

Certifikát 2

Certifikát 3

Certifikát 3

Certifikát 4

Certifikát 4

Certifikát 5

Certifikát 5

Certifikát 6 (1)

Certifikát 6 (1)

Certifikát 6 (2)

Certifikát 6 (2)

Certifikát 7

Certifikát 7

Certifikát 8

Certifikát 8

Certifikát 9

Certifikát 9

Osvedčenie 10

Osvedčenie 10

Osvedčenie 11

Osvedčenie 11

1. NA VÝKON ÚRADNÉHO MERANIA SPOTREBY PALIVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MECHANIZMOV


A. AUTORIZÁCIA

1. Rozhodnutie o autorizácii č. 2010/900/000469/00104 z 1. februára 2010
Autorizácia na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov

B. AKREDITÁCIA

2. Osvedčenie o akreditácii č. S-085 zo d ň a 20.5.2011
Skúšobné laboratórium na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov pod ľ a rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe tohto osvedčenia.
Príloha k rozhodnutiu č. 199/2011/074/2 a k osvedčeniu o akreditácii č. S-085 zo dňa 20.5.2011

C. SPÔSOBILOSŤ
OSÔB V OBLASTI METROLÓGIE

3. Certifikát číslo 1614/13/R
Ing. Igor Škrobánek
Zástupca právnickej osoby autorizovanej na úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov.

4. Certifikát číslo 2756/13/R
Juraj Škrobánek
Osoba, ktorá vykonáva úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov.

2. NA VÝKON OVEROVANIA TACHOGRAFOV – ZÁZNAMOVÝCH ZARIADENÍ V CESTNEJ DOPRAVE


A. AUTORIZÁCIA

5. Rozhodnutie o autorizácii č. 2011/900/003763/01636 z 14. septembra 2011
Autorizácia na výkon overovania určených meradiel (TACHOGRAFOV – záznamových zariadení v cestnej doprave)

B. SPÔSOBILOSŤ OSÔB V OBLASTI METROLÓGIE

6. Certifikát číslo 3208/11
Juraj Škrobánek
Zástupca právnickej osoby autorizovanej na overovanie určených meradiel (TACHOGRAFOV – záznamových zariadení v cestnej doprave)

7. Certifikát číslo 3265/11
Juraj Sagan
Osoba, ktorá vykonáva overovanie určených meradiel (TACHOGRAFOV – záznamových zariadení v cestnej doprave)

C. OSVEDČENIA

8. Osvedčenie o účasti v medzilaboratórnom porovnávacom meraní MLPM: K 07/11
Požiadavka: medzinárodná norma ISO/IEC 17043:2011 a smernica MSA L/08
Organizátor: Slovenská legálna metrológia, n. o., Odbor metrológie, Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica
Účastník: Ing. Igor Škrobánek – O.P.C.D.