logo

• Autorizované a akreditované
skúšobné laboratórium na úradné
meranie spotreby paliva motorových
vozidiel a mechanizmov
• Autorizované metrologické
pracovisko na overovanie tachografovIng. Igor ŠKROBÁNEK – O.P.C.D.
Adresa sídla: Na Skotňu 471/54 • 013 01 Teplička nad Váhom
Prevádzka ASL (ÚRADNÉ MERANIE): Poľnohospodárska, areál PD • 013 01 Teplička nad Váhom
tel./fax: 041/5640 770 • tel.: 041/5982 190 • mobil: 0905 805 375, 0911 924 495
Prevádzka AMP (TACHOGRAFY) : Poľnohospodárska, areál PD • 013 01 Teplička nad Váhom
tel./fax: 041/5640 770 • tel.: 041/5982 190 • mobil: 0911 924 496, 0911 924 495
e-mail: info@skrobanek.skwww.skrobanek.skwww.meraniespotreby.skwwww.sledovaniespotreby.sk

Nepretržitá autorizácia a akreditácia firmy Ing. Igor Škrobánek – O.P.C.D. od roku 1999 ako aj nepretržitá odborná metrologická spôsobilosť pracovníkov firmy od roku 1999, v oblasti úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov sú zárukou presného merania a Vašej spokojnosti.

*23.12.1992 bola firma založená ako fyzická osoba, ktorej jedným z predmetov podnikania je - Podnikateľské poradenstvo v oblasti dopravy, v rámci ktorého firma vykonávala merania základnej a prevádzkovej spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov. Vzhľadom k zvýšenému dopytu po týchto meraniach zo strany podnikateľských subjektov, rozpočtových a príspevkových organizácii a zo strany orgánov štátnej správy sa firma od roku 1994 začala špecializovať hlavne na meranie základnej a prevádzkovej spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov. Firma vypracovala samostatné metodiky na meranie prevádzkovej spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov, ktorých postupy odskúšala na veľkom množstve vykonaných krátkodobých prevádzkových meraní. Metodiky boli doladené porovnávaním výsledkov krátkodobých meraní s výsledkami dlhodobých meraní rovnakých typov vozidiel na tom istom skúšobnom úseku št. ciest (cca 100 km). Pri dlhodobých meraniach vznikal problém s aplikáciou laboratórnych meracích prístrojov a ich nasadením do dlhodobej prevádzky. Z tohto dôvodu sa firma začala v roku 1997 venovať stavbe meracích zostáv trvalo zabudovaných do vozidiel resp. mechanizmov a určených na kontinuálne meranie spotreby paliva a jej vyhodnocovanie.
*rok 1998 firma sa od tohto roku nepretržite venuje systematickému udržovaniu a zvyšovaniu svojej metrologickej úrovne a svojmu metrologickému zabezpečeniu
*16.2.1998
firma rozšírila živnostenský list o predmet podnikania - Meranie spotreby paliva cestných motorových vozidiel
*12.7.1999 bola firma prvýkrát akreditovaná ako Skúšobné laboratórium akreditované na výkon merania spotreby paliva cestných motorových vozidiel (Osvedčenie o akreditácii č.: 27/1999 vydal SNAS, Bratislava)
Od 12.7.1999 po súčasnosť je Skúšobné laboratórium na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov nepretržite akreditované a prešlo 4x reakreditačným posudzovaním v pravidelných intervaloch 4 až 5 rokov.
Posledná reakreditácia prebehla 17.3.2015. Na základe výsledku reakreditačného posudzovania SNAS, Bratislava reakreditoval firmu vydaním Osvedčenia o akreditácii č. S-085 zo dňa 17.3.2015 ako Skúšobné laboratórium na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov.
*19.10.1999 bola firma prvýkrát autorizovaná na úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov (Autorizačná listina na úradné meranie č. j.: ÚM-130/99-053.1 z 19.10.1999 vydal ÚNMS SR, Bratislava)
Od 19.10.1999 po súčasnosť je firma nepretržite autorizovaná na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov a prešla 4x reautorizačným posudzovaním v pravidelných intervaloch 4 až 5 rokov.
Posledná reautorizácia prebehla 9.2.2015. Na základe výsledku reautorizačného posudzovania ÚNMS SR, Bratislava autorizoval firmu vydaním Rozhodnutia o autorizácii č. 2015/900/009168/00057 z 9. februára 2015 na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov.
*Firma má nepretržite od roku 1999 až po súčasnosť zabezpečenú odbornú spôsobilosť osôb v oblasti metrológie podľa ustanovení § 29 a § 32, ods. 3, písm. b), e) Zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to:
  • zástupcu osoby autorizovanej na úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov,
  • osôb vykonávajúcich úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov.
*17.11.1999 firma rozšírila živnostenský list o predmet podnikania – Úradné meranie spotreby paliva cestných motorových vozidiel
*rok 1999 firma sa od tohto roku nepretržite až po súčasnosť venuje montáži objemových prietokomerov na PL do motorových vozidiel a mechanizmov
*rok 2000 firma sa od tohto roku nepretržite až po súčasnosť venuje montáži elektronických prietokomerov (spracovávajú priamo údaje z riadiacich jednotiek) na PL do motorových vozidiel a mechanizmov
*rok 2003 firma sa od tohto roku nepretržite až po súčasnosť venuje montáži GSM záznamníkov spotreby PL a GPS zariadení na sledovanie polohy, pohybu a prevádzkových parametrov (vrátane spotreby paliva) do motorových vozidiel a mechanizmov
*9. februára 2015 bola vykonaná reautorizácia firmy. ÚNMS SR, Bratislava autorizoval firmu vydaním Rozhodnutia o autorizácii č. 2015/900/009168/00057 z 9. februára 2015 na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov.
*17. marca 2015 bola vykonaná reakreditácia firmy. SNAS, Bratislava akreditoval firmu vydaním Osvedčenia o akreditácii č. S-085 zo dňa 17. marca 2015 ako Skúšobné laboratórium na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov.
*14.9.2011 firma rozšírila svoju činnosť o výkon overovania určených meradiel – tachografov, t. j. záznamových zariadení v cestnej doprave.
ÚNMS SR, Bratislava autorizoval firmu vydaním Rozhodnutia o autorizácii č. 2011/900/003763/01636 z 14. septembra 2011 na výkon overovania určených meradiel – tachografov, t. j. záznamových zariadení v cestnej doprave.

V rámci tejto činnosti firma vykonáva:
  • následné overenie analógových a digitálnych tachografov (po 2 rokoch),
  • overenie po zmenách, ktoré majú vplyv na presnosť snímania a záznamu tachografu (výmena tachografu za nový, výmena snímača tachografu za nový, zmena prevodov prevodovky, zmena účinného obvodu kolesa na hnacej náprave a pod.),
  • predaj spotrebného materiálu a príslušenstva,
  • predaj hardvéru a softvéru na sťahovanie, spracovanie a archiváciu dát z tachografov a kariet,
  • sťahovanie, spracovanie a archivácia dát z tachografov a kariet,
*7.12.2011 firma rozšírila živnostenský list o predmety podnikania
  • Overovanie určených meradiel
  • Vykonávanie kalibračnej služby s výnimkou overovania určených výrobkov