logo

• Autorizované a akreditované
skúšobné laboratórium na úradné
meranie spotreby paliva motorových
vozidiel a mechanizmov
• Autorizované metrologické
pracovisko na overovanie tachografov


mra

Ing. Igor ŠKROBÁNEK – O.P.C.D.
Adresa sídla: Na Skotňu 471/54 • 013 01 Teplička nad Váhom
Prevádzka ASL (ÚRADNÉ MERANIE): Poľnohospodárska • 013 01 Teplička nad Váhom
tel.: 041/5640 770 • tel.: 041/5982 190 • mobil: 0905 805 375, 0911 924 495
Prevádzka AMP (TACHOGRAFY) :
Pracovisko 1: Poľnohospodárska, • 013 01 Teplička nad Váhom

tel.: 041/5640 770 • tel.: 041/5982 190 • mobil: 0911 924 495, 0905 805 375
Pracovisko 2: Železničná 19 • 082 21 Veľký Šariš • mobil: 0908 140 404
e-mail: info@skrobanek.sk

ÚRADNÉ MERANIE SPOTREBY PALIVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MECHANIZMOV


SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM NA VÝKON ÚRADNÉHO MERANIA SPOTREBY PALIVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MECHANIZMOV Ing. Igor ŠKROBÁNEK – O.P.C.D. JE AKREDITOVANÉ SNAS, OSVEDČENIE O AKREDITÁCII č. S-085.

AUTORIZOVANÉ METROLOGICKÉ PRACOVISKO Ing. Igor ŠKROBÁNEK – O.P.C.D. JE AUTORIZOVANÉ ÚRADOM PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA VÝKON ÚRADNÉHO MERANIA SPOTREBY PALIVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MECHANIZMOV, ROZHODNUTIE O AUTORIZÁCII č. 2015/900/009168/00057 z 9. februára 2015.

ZVÝŠENIE NORMY SPOTREBY POHONNÝCH LÁTOK na základe úradného merania, tzv. „PRELITROVANIE VOZIDLA“ pre uplatňovanie vyšších daňových výdavkov na pohonné látky
 • meraním prevádzkovej spotreby paliva. Nie meraním základnej spotreby paliva podľa smernice 80/1268/EHS alebo predpisu EHK č. 101 v ideálnych podmienkach udržiavaných pri teste.
 • s vydaním verejnej listiny „Osvedčenia o úradnom meraní“,
 • „Osvedčenie o úradnom meraní“ vydané našou firmou dokladuje zmenenú, teda zvýšenú spotrebu paliva v porovnaní so spotrebou paliva uvedenou v Osvedčení o evidencii (Technickom preukaze) resp. Technickom osvedčení vozidla (ďalej „TP“).
 • bez zbytočného zapisovania do TP,
 • bez ďalších poplatkov,
 • bez straty času,
 • bez zbytočného vybavovania na Obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,
 • všetko v súlade s platnou legislatívou,
 • akceptované daňovými úradmi ako aj ostatnými kontrolnými orgánmi štátnej správy.


ÚRADNÉ MERANIE SLÚŽI NA:

 • určenie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov, ktoré nemajú v Osvedčení o evidencii vozidla (OE), v Technickom preukaze (TP), alebo v Technickom osvedčení (TO) uvedený údaj o spotrebe paliva,
 • zmenu spotreby paliva (jej zvýšenie) uvedenej v OE resp. v TP vozidla alebo v TO mechanizmu, ktorú stanovil výrobca resp. importér. Takúto zmenu je možné vykonať jedine úradným meraním.

Podľa § 19, ods. 2 písmeno l), bod 1. Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Zákon o dani z príjmov) daňové výdavky, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone sú:
l) výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľa spotreby uvedenej v OE alebo v TP, pričom ak táto spotreba v OE alebo v TP sa nezhoduje so skutočnou spotrebou PL alebo sa tam neuvádza, vychádza sa zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bolo udelené oprávnenie autorizácie podľa osobitného predpisu, 88a).
Poznámka 88a)
§ 23, ods. 1 Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon o metrológii) definuje:
Autorizácia je udelenie oprávnenia podnikateľovi alebo inej právnickej osobe na výkon úradného merania.

Úradné meranie spotreby paliva vykonávame podľa § 28 Zákona o metrológii. Podľa § 28, ods. 5 Zákona o metrológii, každé iné meranie vykonané fyzickými a právnickými osobami autorizovanými inými ústrednými orgánmi štátnej správy (teda, ktoré nemajú autorizáciu na úradné meranie spotreby paliva od Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky – ÚNMS SR) nie je možné považovať za úradné meranie.

O výsledku úradného merania vydávame „Osvedčenie o úradnom meraní“, ktoré je podľa § 28, ods. 3 Zákona o metrológií, verejnou listinou. Tento doklad je určený na uplatňovanie „daňových výdavkov“ na PL, podľa § 19, ods. 2 písmeno l), bod 1. Zákona o dani z príjmov.

Pojem „verejná listina“:
Právny poriadok Slovenskej republiky nedefinuje pojem verejná listina. Niektoré zákony (napr. Zákon o metrológii, Trestný zákon, ...) tento pojem používajú. Podľa súdnej praxe sa jedná o listinu vydanú príslušným štátnym orgánom alebo iným subjektom, ktorý je na jej vydanie príslušným zákonom splnomocnený. Verejná listina je vydaná spôsobom predpísaným príslušným zákonom. Táto listina slúži ako dôkazný prostriedok, ktorým sa zakladá právo alebo povinnosť, prípadne sa ním zisťuje určitý stav. Týmto sa odlišuje od súkromnej listiny.

Zákonná ochrana verejnej listiny:
Nakladanie s verejnou listinou, jej zákonnú ochranu proti falšovaniu a pozmeňovaniu zaručuje § 352 Zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.


VYKONÁVAME ÚRADNÉ MERANIA:

A. Úradné meranie prevádzkovej spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov (aj s plynovým pohonom)
 • motorových vozidiel v normálnej cestnej premávke,
 • motorových vozidiel v konkrétnych prevádzkových podmienkach, podstatne odlišných od normálnej cestnej premávky (rozvoz tovaru, jazda po nespevnených komunikáciách, jazda v teréne, pravidelné linky BUS dopravy a pod.),
 • motorových vozidiel pri prepravách technologického charakteru (vnútro závodná preprava a pod.),
 • nákladných automobilov špeciálnych (domiešavače betónu, chladiarenské, na prepravu dreva, cisternové a pod.),
 • špeciálnych automobilov (autožeriavy, auto rýpadlá, polievacie a zametacie vozidlá, hasičské vozidlá a pod.),
 • prídavných a pracovných zariadení inštalovaných na vozidle (hydraulické ruky, vysokozdvižné plošiny, zdvíhacie čelá, klimatizácie, nezávislé kúrenia, chladiarenské jednotky a pod.),
 • traktorov, pracovných a stavebných strojov,
 • stacionárnych hnacích agregátov a stacionárnych pracovných strojov,
 • mechanizmov poháňaných spaľovacím motorom a mechanizmov spaľujúcich kvapalné uhľovodíkové palivá.

B. Úradné meranie základnej spotreby paliva cestných motorových vozidiel
 • podľa STN 30 0510, pre osobné automobily kategórie M1 a ľahké nákladné automobily kategórie N1,
 • podľa STN 30 0515, pre nákladné automobily kategórie N1, N2, N3 a autobusy kategórie M2 a M3,
 • podľa STN ISO 7860 (30 0511) - skúška pri konštantnej rýchlosti, pre motocykle kategórie L1, L3, L4,
 • podľa EHK č. 84, pre osobné automobily kategórie M1 a ľahké nákladné automobily kategórie N1.