logo

• Autorizované a akreditované
skúšobné laboratórium na úradné
meranie spotreby paliva motorových
vozidiel a mechanizmov
• Autorizované metrologické
pracovisko na overovanie tachografovIng. Igor ŠKROBÁNEK – O.P.C.D.
Adresa sídla: Na Skotňu 471/54 • 013 01 Teplička nad Váhom
Prevádzka ASL (ÚRADNÉ MERANIE): Poľnohospodárska, areál PD • 013 01 Teplička nad Váhom
tel./fax: 041/5640 770 • tel.: 041/5982 190 • mobil: 0905 805 375, 0911 924 495
Prevádzka AMP (TACHOGRAFY) : Poľnohospodárska, areál PD • 013 01 Teplička nad Váhom
tel./fax: 041/5640 770 • tel.: 041/5982 190 • mobil: 0911 924 496, 0911 924 495
e-mail: info@skrobanek.skwww.skrobanek.skwww.meraniespotreby.skwwww.sledovaniespotreby.sk

1. KTO MÔŽE VYKONÁVAŤ MERANIA SPOTREBY PALIVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MECHANIZMOV PRE DOKLADOVANIE SKUTOČNÝCH DAŇOVÝCH VÝDAVKOV NA POHONNÉ LÁTKY (PL)?

OTÁZKA:
Prevádzkujem motorové vozidlá a pracovné stroje, pri ktorých sa prevádzková spotreba PL nezhoduje so spotrebou uvedenou v osvedčení o evidencii vozidla resp. v technickom osvedčení mechanizmu. Zvýšené náklady na PL mi príslušný Daňový úrad neuznal ako náklady znižujúce základ dane.
Tieto vozidlá a mechanizmy pracujú na stavbách po celom Slovensku. Preto som oslovil firmu, ktorá tvrdí, že je autorizovaná na takéto merania. Ako zistím, či je jej autorizácia v súlade so Zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Bude takéto meranie zo strany Daňového úradu akceptované?

ODPOVEĎ:
Hľadanie vysvetlenia je zdĺhavejšie a je uvedené nižšie.

Vysvetlenie nájdeme v:
*) Zákon č. 60/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, Čl. I, bod 13., V § 19 ods. 2 písmeno l) znie:
l) výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky (sa určia)
1. podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze, pričom ak táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze sa nezhoduje so skutočnou spotrebou PL alebo sa tam neuvádza, vychádza sa zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bolo udelené oprávnenie autorizácie podľa osobitného predpisu 88a).
Tu vzniká problém, kde je uvedená poznámka k odkazu 88a) ? A čo vlastne znamená „osobitný predpis“?

Vysvetlenie nájdeme v:
*) Zákon č. 621/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Čl. I, bod 30., V § 19 ods. 2 písmeno l) znie :
l) výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky (sa určia)
podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze, pričom ak táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze sa nezhoduje so skutočnou spotrebou PL alebo sa tam neuvádza, vychádza sa zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bolo udelené oprávnenie autorizácie podľa osobitného predpisu 88a).

Poznámka pod čiarou k odkazu 88a znie:
88a) § 23 Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmenách a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čo to znamená, nájdeme v:
*) Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii).
§ 23 ods. 1, autorizácia je udelenie oprávnenia podnikateľovi alebo inej právnickej osobe na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov.

ZÁVER:
Teda osobitný predpis pod odkazom 88a) pre účely Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa rozumie Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii. Pretože sa tu požaduje výkon úradného merania, toto meranie ako také (ako aj firma a osoby ho vykonávajúce) musí spĺňať ďalšie podmienky Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii.

Tu treba poukázať najmä na nasledujúcu skutočnosť:
Podľa § 20, ods. 5 Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii, každé iné meranie vykonané fyzickými a právnickými osobami autorizovanými inými ústrednými orgánmi štátnej správy (teda, ktoré nemajú autorizáciu na výkon konkrétneho úradného merania od Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a to podľa Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii), nie je možné považovať za úradné meranie.

Ak firma, ktoré Vám ponúka meranie spotreby PL Vašich motorových vozidlách a pracovných strojoch je autorizovaná iným ústredným orgánom štátnej správy (napr. MDVRR SR, MV SR...) a teda výsledok jej merania nie je dokladom vydaným osobou, ktorej bolo udelené oprávnenie autorizácie podľa osobitného predpisu 88a), tak ako to požaduje Zákon č. 60/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, Čl. I, bod 13., V § 19 ods. 2 písmeno l) bod 1.
Protokoly z meraní vykonaných touto firmou nie sú preukazným dokladom v jeho zmysle. Pre daňové účely dokladovania skutočných výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky sú neplatné.

Treba dať pozor hlavne na to, že niektoré z firiem, ktorým, udelil autorizáciu Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR), tak môžu byť autorizované, ale na úplne inú činnosť (teda nie na výkon úradného merania) a podľa úplne iného zákona.
Vysvetlenie nájdeme v:
*) § 11 ods. 1 Zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení Zákona č. 436/2001 Z. z. a Zákona č. 254/2003 Z. z.:
Autorizácia je rozhodnutie ÚNMS SR podľa tohto zákona alebo príslušného ministerstva podľa osobitného predpisu 6) o poverení podnikateľa alebo inej právnickej osoby na vykonávanie posudzovania zhody. Rozhodnutím určený subjekt (ďalej len „autorizovaná osoba“) môže byť podľa obsahu a rozsahu činnosti autorizovaný na certifikáciu, posudzovanie zhody, posudzovanie činností súvisiacich s výrobou určeného výrobku, vykonávanie inšpekcie a skúšanie určených výrobkov. ! NIKDE SA TU NEHOVORÍ O AUTORIZÁCII NA VÝKON ÚRADNÉHO MERANIA SPOTREBY PALIVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MECHANIZMOV !

2. MÔŽE POVERENÁ TECHNICKÁ SLUŽBA OVEROVANIA VOZIDIEL VYKONÁVAŤ MERANIA SPOTREBY PALIVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MECHANIZMOV PRE DOKLADOVANIE SKUTOČNÝCH DAŇOVÝCH VÝDAVKOV NA POHONNÉ LÁTKY (PL) ?

OTÁZKA:
Prevádzkujem motorové vozidlá, pri ktorých sa prevádzková spotreba PL nezhoduje so spotrebou uvedenou v osvedčení o evidencii vozidla (je podstatne vyššia). Zvýšené náklady na PL mi samozrejme príslušný Daňový úrad neuznal ako náklady znižujúce základ dane.
Oslovil som firmu ktorá tvrdí, (na svojej web stránke a vo všetkých svojich reklamných materiáloch), že vykonáva takéto merania na základe Oprávnenia MDVRR SR č. x/xx ako Poverená technická služba overovania vozidiel.
Zvýšené náklady na PL je vraj možné dokladovať ako náklady znižujúce základ dane a to preukázateľným spôsobom, teda meraním vykonaným touto firmou a to na konkrétnom vozidle. Protokoly tejto skúšobne sú vraj akceptované Daňovými úradmi.
Nie som si však istý, či je „poverená technická služba“ tým, čo myslí § 19 ods. 2 písmeno l) bod 1 Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov pod pojmom autorizácie v poznámke [88a)]. Bude takéto meranie zo strany Daňového úradu akceptované?

ODPOVEĎ:
POVERENÁ TECHNICKÁ SLUŽBA OVEROVANIA VOZIDIEL NESMIE VYKONÁVAŤ MERANIA SPOTREBY PALIVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MECHANIZMOV PRE DOKLADOVANIE SKUTOČNÝCH DAŇOVÝCH VÝDAVKOV NA POHONNÉ LÁTKY (PL).
Výsledok takéhoto merania Daňový úrad neakceptuje.

Vysvetlenie nájdeme v:
V prípade, že chcete dokladovať zvýšené náklady na PL Vašich vozidiel meraním, tak si treba pozrieť čo v takom prípade požaduje Daňový zákon :

*) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov § 19 ods. 2 písmeno l) znie:
l) výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky (sa určia)
1. podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze, pričom ak táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze sa nezhoduje so skutočnou spotrebou PL alebo sa tam neuvádza, vychádza sa zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bolo udelené oprávnenie autorizácie podľa osobitného predpisu 88a).

Poznámka pod čiarou k odkazu 88a znie :
88a) § 23 Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení Zákona č. 431/2004 Z. z..

Čo to znamená, nájdeme v:
*) Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii), § 23 ods. 1, autorizácia je udelenie oprávnenia podnikateľovi alebo inej právnickej osobe na výkon úradného merania.
Pretože sa tu požaduje výkon úradného merania, toto meranie ako také (ako aj firma a osoby ho vykonávajúce) musí spĺňať ďalšie podmienky Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii.
Tu treba poukázať najmä na nasledujúcu skutočnosť:
Podľa § 20, ods. 5 Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii, každé iné meranie vykonané fyzickými a právnickými osobami autorizovanými inými ústrednými orgánmi štátnej správy (teda, ktoré nemajú autorizáciu na výkon konkrétneho úradného merania od Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a to podľa Zákona o metrológii), nie je možné považovať za úradné meranie.
Teda v poznámke 88a) Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa hovorí konkrétne o Zákone č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o jeho konkrétnom paragrafe. Nikde tu nie je zmienka o technickej službe overovania vozidiel.

Vysvetlenie nad rámec otázky:
ČO JE TO : „Poverená technická služba overovania vozidiel“?
Vysvetlenie nájdeme v:
*) § 25 ods. 1 písm. a) Zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon č. 725/2004 Z. z. o prevádzke na pozemných komunikáciách):
Technické služby sa na účely tohto zákona členia na:
a) technickú službu overovania vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a overovania ich zhodnosti, overovania typu spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch a overovania ich zhodnosti,
*) § 25 ods. 2 Zákona č. 725/2004 Z. z. o prevádzke na pozemných komunikáciách:
Zabezpečovať činnosti súvisiace s technickými službami uvedenými v § 25 ods. 1 písm. a) až e) je oprávnené ministerstvo [§ 2 písm. ae) Zákona č. 725/2004 Z. z. o prevádzke na pozemných komunikáciách: ..., ktorý vydáva Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)] alebo v mene ministerstva fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej ministerstvo udelilo na túto činnosť poverenie (ďalej len „poverená technická služba“).

Povinnosti a oprávnenia poverenej technickej služby:
*) § 29 ods. 1 písm. a) Zákona č. 725/2004 Z. z. o prevádzke na pozemných komunikáciách:
Poverená technická služba overovania vozidiel je povinná zabezpečovať činnosti súvisiace:
1. s vykonávaním testov typu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a overovanie ich zhodnosti na účely ich schvaľovania podľa tohto zákona,
2. s vykonávaním skúšok jednotlivo vyrobeného, dovezeného alebo prestavaného vozidla, jednotlivo vyrobeného alebo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a overovanie ich zhodnosti na účely ich schvaľovania podľa tohto zákona,
3. s vykonávaním testov typu spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch a overovanie ich zhodnosti na účely ich schvaľovania podľa osobitného predpisu.

3. AKÝ JE ROZDIEL MEDZI AUTORIZÁCIOU UDELENOU NA VÝKON ÚRADNÉHO MERANIA A AUTORIZÁCIOU UDELENOU NA CERTIFIKÁCIU, POSUDZOVANIE ZHODY, POSUDZOVANIE ČINNOSTÍ SÚVISIACICH S VÝROBOU URČENÉHO VÝROBKU, VYKONÁVANIE INŠPEKCIE A SKÚŠANIE URČENÝCH VÝROBKOV?

ODPOVEĎ:
Záleží na tom, kto autorizáciu udelil, na akú činnosť a podľa akého zákona.

Jedine autorizácia udelená Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej ÚNMS SR) podľa § 23 ods. 1 Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmenách a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii), je udelením oprávnenia podľa tohto zákona na výkon úradného merania.
Autorizácia udelená ÚNMS SR podľa § 11 ods. 1 Zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon č. 264/1999 Z. z. o posudzovaní zhody), je rozhodnutie úradu podľa tohto zákona o poverení podnikateľa alebo inej právnickej osoby
na vykonávanie posudzovania zhody.

Vysvetlenie nájdeme v:
AUTORIZÁCIA NA VÝKON ÚRADNÉHO MERANIA SA UDEĽUJE NA ZÁKLADE:

*) § 23 ods. 1 Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii:
Autorizácia je udelenie oprávnenia podnikateľovi alebo inej právnickej osobe na výkon overovania určených meradiel alebo úradného merania. Autorizáciu udeľuje úrad (§ 3 ods. 2 Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii, úrad sa rozumie ÚNMS SR) na základe písomnej žiadosti podnikateľa alebo inej právnickej osoby.

AUTORIZÁCIA NA CERTIFIKÁCIU, POSUDZOVANIE ZHODY, POSUDZOVANIE ČINNOSTÍ SÚVISIACICH S VÝROBOU URČENÉHO VÝROBKU, VYKONÁVANIE INŠPEKCIE A SKÚŠANIE URČENÝCH VÝROBKOV SA UDEĽUJE NA ZÁKLADE:

*) § 11 ods. 1 Zákona č. 264/1999 Z. z. o posudzovaní zhody:
Autorizácia je rozhodnutie úradu (§ 3 ods. 1 Zákona č. 264/1999 Z. z. o posudzovaní zhody, úrad sa rozumie ÚNMS SR) podľa tohto zákona alebo príslušného ministerstva podľa osobitného predpisu 6) o poverení podnikateľa alebo inej právnickej osoby na vykonávanie posudzovania zhody.
Rozhodnutím určený subjekt (ďalej len „autorizovaná osoba“) môže byť podľa obsahu a rozsahu činnosti autorizovaný na certifikáciu, posudzovanie zhody, posudzovanie činností súvisiacich s výrobou určeného výrobku, vykonávanie inšpekcie a skúšanie určených výrobkov. ! NIKDE SA TU NEHOVORÍ O AUTORIZÁCII NA VÝKON ÚRADNÉHO MERANIA SPOTREBY PALIVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MECHANIZMOV !

*) § 11 ods. 16 Zákona č. 264/1999 Z. z. o posudzovaní zhody:
Autorizovaná osoba sa oznámením podľa § 8 ods. 3 písm. b) stáva notifikovanou osobou.
*) § 8 ods. 3 písm. b) Zákona č. 264/1999 Z. z. o posudzovaní zhody:
Úrad oznamuje orgánom Európskych spoločenstiev v rozsahu ustanovenom medzinárodnými zmluvami autorizované osoby poverené na plnenie úloh notifikovaných orgánov pôsobiacich v rámci Európskej únie. ! NIKDE SA TU NEHOVORÍ O AUTORIZÁCII NA VÝKON ÚRADNÉHO MERANIA SPOTREBY PALIVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MECHANIZMOV !

4. ČO JE TO AUTORIZÁCIA NA VÝKON ÚRADNÉHO MERANIA? MÔŽE MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR, MINISTERSTVO VNÚTRA SR, ALEBO INÉ ÚSTREDNÉ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY UDELIŤ AUTORIZÁCIU NA VÝKON ÚRADNÉHO MERANIA?

OTÁZKA:
Je meranie spotreby PL vykonané fyzickými a právnickými osobami, autorizovanými napr. Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, alebo inými ústrednými orgánmi štátnej správy, možné považovať za úradné meranie ?

ODPOVEĎ:
Nie je autorizácia ako autorizácia. Záleží na tom, kto autorizáciu udelil, na akú činnosť a podľa akého zákona. Každé iné meranie vykonané fyzickými a právnickými osobami autorizovanými inými ústrednými orgánmi štátnej správy (teda, ktoré nemajú autorizáciu na výkon konkrétneho úradného merania od Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, a to podľa Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), nie je možné považovať za úradné meranie.

MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR, MINISTERSTVO VNÚTRA SR, ALEBO INÉ ÚSTREDNÉ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY NEMÔŽU UDELIŤ AUTORIZÁCIU NA VÝKON ÚRADNÉHO MERANIA.

Vysvetlenie nájdeme v:
*) § 23 ods. 1 Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológií):
Autorizácia je udelenie oprávnenia podnikateľovi alebo inej právnickej osobe na výkon overovania určených meradiel alebo úradného merania. Autorizáciu udeľuje úrad (§ 3 ods. 2 Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii, úrad sa rozumie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky), na základe písomnej žiadosti podnikateľa alebo inej právnickej osoby.

*) § 20 ods. 5 Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii :
Týmto zákonom nie je dotknutá právomoc ostatných ústredných orgánov štátnej správy autorizovať fyzické osoby a právnické osoby na vykonávanie iných ako úradných meraní podľa (iných) osobitných predpisov 8).

5. ČO JE TO SPÔSOBILOSŤ OSÔB V OBLASTI METROLÓGIE?

OTÁZKA:
Mohli by ste mi vysvetliť pojem „Spôsobilosť osôb v oblasti metrológie“?

ODPOVEĎ:
Je to jedna z podmienok pre udelenie autorizácie na výkon úradného merania. Spôsobilosť v oblasti metrológie je súhrn odborných vedomostí, praktických schopností a znalosť predpisov upravujúcich činnosť, ktorá je predmetom autorizácie na úradné meranie. Doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie musí mať zodpovedný zástupca firmy vykonávajúcej úradné meranie ako aj osoba, ktorá vykonáva úradné meranie.

Vysvetlenie nájdeme v:
*) § 23 ods. 2 písm. c), písm. d) Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii):
Autorizovať (na výkon úradného merania) možno podnikateľa alebo inú právnickú osobu, ktorá:
c) zamestnáva fyzickú osobu, ktorá zodpovedá za činnosť, ktorá je predmetom autorizácie, a má doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie vydaný ústavom [§ 6 ods. 2 Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii, Slovenský metrologický ústav (ďalej SMÚ)] podľa § 29 ods. 2 (ďalej zodpovedný zástupca), alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom a sama je držiteľom dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa § 29 ods. 3,
d) zamestnáva na odborné vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, ak to jej rozsah vyžaduje, ďalšie osoby, ktoré majú doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie vydaný SMÚ,

*) § 29 ods. 1, ods. 2, ods. 3 Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii
Spôsobilosť v oblasti metrológie
1) Spôsobilosť v oblasti metrológie je súhrn odborných vedomostí a praktických schopností a znalosť predpisov upravujúcich činnosť, ktorá je predmetom autorizácie alebo registrácie.
2) Spôsobilosť v oblasti metrológie overuje SMÚ skúškou a osvedčuje ju vydaním dokladu. Spôsobilosť v oblasti metrológie sa preveruje každých päť rokov.
3) Doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie musí mať zodpovedný zástupca autorizovanej osoby, zástupca registrovanej osoby, ako aj fyzická osoba, ktorá vykonáva overovanie určených meradiel a úradné meranie.

Mimo Vašej otázky:
Ak chcete vidieť kópiu certifikátov o odbornej spôsobilosti osôb v oblasti metrológie, tie sú aj na našej stránke www.skrobanek.sk, cez Menu v hornej lište:
• Certifikáty > Certifikát 3, 4 (na ľavej strane)

6. ČO JE TO ÚRADNÉ MERANIE?

OTÁZKA:
Mohli by ste mi vysvetliť pojem „Úradné meranie“. Kto vykonáva takéto meranie?

ODPOVEĎ:
Z metrologického hľadiska úradné meranie je najvyšší spôsob ako s najvyššou možnou objektivitou určiť alebo overiť daný parameter alebo veličinu.

Vysvetlenie nájdeme v:
*) § 20 ods. 1 Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii):
Úradné meranie je meranie vykonávané ústavom (podľa § 6 ods. 2 Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii – „ústav“ sa myslí Slovenský metrologický ústav), určenou organizáciou alebo autorizovanou osobou v rozsahu určenom v rozhodnutí o jej autorizácii (ďalej len „vykonávateľ úradného merania“).

7. ČO JE TO VEREJNÁ LISTINA?

OTÁZKA:
Mohli by ste mi vysvetliť pojem „Verejná listina“ ? Definíciu verejnej listiny ako takej neviem nájsť v žiadnom platnom zákone Slovenskej republiky. Má verejná listina nejakú právnu váhu a je chránená nejakým zákonom proti pozmeňovaniu a falšovaniu?

ODPOVEĎ:
O výsledku úradného merania vydá autorizovaná organizácia doklad tzv. „Osvedčenie o úradnom meraní“, ktoré je verejnou listinou.
Osvedčenie o úradnom meraní vydané našou firmou dokladuje zmenenú spotrebu paliva v porovnaní so spotrebou paliva uvedenou v Osvedčení o evidencii resp. Technickom osvedčení vozidla.

Vysvetlenie pojmu „Verejná listina“ nenájdeme v žiadnom zákone Slovenskej republiky, ale:
*) § 20 ods. 3 Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii):
O výsledku úradného merania vydá vykonávateľ úradného merania doklad, ktorý je verejnou listinou.

Pojem „verejná listina":
Právny poriadok Slovenskej republiky nedefinuje pojem verejná listina. Niektoré zákony (napr. Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii, Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov …), tento pojem používajú. Podľa súdnej praxe sa jedná o listinu vydanú príslušným štátnym orgánom alebo iným subjektom, ktorý je na jej vydanie príslušným zákonom splnomocnený (v našom prípade § 20 ods. 3 Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii). Verejná listina je vydaná spôsobom predpísaným príslušným zákonom (v našom prípade § 20 ods. 4 Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii). Táto listina slúži ako dôkazný prostriedok, ktorým sa zakladá právo alebo povinnosť, prípadne sa ním zisťuje určitý stav. Týmito atribútmi sa odlišuje od súkromnej listiny.

Zákonná ochrana verejnej listiny:
Nakladanie s verejnou listinou, jej zákonnú ochranu proti falšovaniu a pozmeňovaniu zaručuje § 352 Zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

8. PLATÍ VÝSLEDOK ÚRADNÉHO MERANIA AJ PRE INÉ AKO DAŇOVÉ ÚČELY? Napríklad pre dokladovanie zvýšených nákladov na pohonné látky (PL) pre organizácie patriace pod štátnu správu?

OTÁZKA:
Som vedúcim dopravy organizácie patriacej pod štátnu správu. Potrebujem dokladovať opodstatnenosť zvýšených nákladov na PL nadriadenému orgánu. Je výsledok úradného merania dokladom, ktorý je povinný náš nadriadený orgán akceptovať ?

ODPOVEĎ:
Z metrologického hľadiska úradné meranie je najvyšší spôsob ako s najvyššou možnou objektivitou určiť alebo overiť daný parameter alebo veličinu.
Váš nadriadený orgán je povinný výsledok úradného merania akceptovať.

Vysvetlenie nájdeme v:
*) § 20 ods. 1 Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii):
Úradné meranie je meranie vykonávané ústavom (podľa § 6 ods.2 Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii – „ústav“ sa myslí Slovenský metrologický ústav), určenou organizáciou alebo autorizovanou osobou v rozsahu určenom v rozhodnutí o jej autorizácii (ďalej vykonávateľ úradného merania).

*) § 20 ods. 3 Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii:
O výsledku úradného merania vydá vykonávateľ úradného merania doklad, ktorý je verejnou listinou.

9. MÔŽE AUTORIZOVANÁ OSOBA ZRUŠIŤ PLATNOSŤ VYDANÉHO OSVEDČENIA O ÚRADNOM MERANÍ?

OTÁZKA:
Mohli by ste mi vysvetliť či je autorizovaná osoba oprávnená zrušiť už vydané „Osvedčenie o úradnom meraní“?

ODPOVEĎ:
Autorizovaná osoba je oprávnená aj na takýto úkon.

Vysvetlenie nájdeme v:
*) § 25 ods. 3 Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii):
Autorizovaná osoba je oprávnená zrušiť platnosť vydaného dokladu (v našom prípade Osvedčenia o úradnom meraní), ak zistí, že neboli splnené podmienky na jeho vydanie.

10. AKÉ OZNAČENIE JE POVINNÁ POUŽÍVAŤ AUTORIZOVANÁ OSOBA PRE SVOJE PRACOVISKO A ČINNOSŤ?

OTÁZKA:
Aké označenie je povinná používať autorizovaná osoba pre svoje pracovisko a činnosť?

ODPOVEĎ:
Autorizovaná osoba má povinnosti vyplývajúce zo Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii).

Vysvetlenie nájdeme v:
*) § 25 ods. 1, písm. d) Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii:
Autorizovaná osoba je povinná v dokladoch, ktoré vydáva, uviesť svoje obchodné meno a pripojiť k podpisu odtlačok pečiatky so svojim obchodným menom a s dodatkom „Autorizované metrologické pracovisko“ alebo „Úradné meranie“ ,

*) § 25 ods. 2 Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii:
Iná osoba, ktorá nie je na činnosti uvedené v § 23 ods. 1 (teda na úradné meranie) autorizovaná, nie je oprávnená používať označenie a pečiatku podľa odseku 1 písm. d).

11. KDE SI MÔŽEM OVERIŤ, ŽE JE VAŠA FIRMA AUTORIZOVANÁ NA VÝKON ÚRADNÉHO MERANIA SPOTREBY PALIVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MECHANIZMOV, A TO ÚRADOM PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SR?

OTÁZKA:
Je Vaša firma uvedená na oficiálnej stránke nejakej verejnej inštitúcie ako „firma autorizovaná na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov“?

ODPOVEĎ:
Samozrejme sme uvedení na stránke Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR):

www.unms.sk

Mimo Vašej otázky:
Kópia Rozhodnutie a autorizácii je aj na našej stránke www.skrobanek.sk, cez Menu v hornej lište:
Certifikáty > Certifikát 1 (na ľavej strane)

12. KDE JE MOŽNÉ VYKONAŤ ÚRADNÉ MERANIE?

OTÁZKA:
Sme firma so sídlom v Bratislave. Keď chceme vykonať úradné meranie spotreby paliva našich motorových vozidiel a mechanizmov, musíme ich doviesť do sídla Vašej firmy?

ODPOVEĎ:
To nie je nutné. Takýto presun by bol finančne nákladný, vzhľadom na vzdialenosť a čas prestojov Vašich prostriedkov. Úradné meranie spotreby paliva môžeme vykonať v mieste sídla Vašej firmy a najlepšie priamo pri prepravnom resp. pracovnom výkone Vášho konkrétneho motorového vozidla resp. mechanizmu.

13. TREBA VÝSLEDOK ÚRADNÉHO MERANIA SPOTREBY PALIVA ZAPÍSAŤ DO OSVEDČENIA O EVIDENCII VOZIDLA (OE), alebo TECHNICKÉHO PREUKAZU (TP), resp. u mechanizmu alebo stroja do TECHNICKÉHO OSVEDČENIA VOZIDLA (TO)?

OTÁZKA:
Vykonali ste nám úradné meranie spotreby paliva nášho motorového vozidla. Je nutné výsledok merania, ktorý je uvedený vo Vami vydanom Osvedčení o úradnom meraní č. x/x/xxxx, nechať zapísať na obvodnom úrade dopravy, ktorý je príslušný podľa miesta trvalého pobytu alebo sídla prevádzkovateľa vozidla, do Osvedčenia o evidencii vozidla?

ODPOVEĎ:
NESTRÁCAJTE VÁŠ ČAS ZBYTOČNOSŤAMI A NEVYHADZUJETE ZA NE PENIAZE, NAJÄ AK TO ŽIADEN PLATNÝ ZÁKON NEVYŽADUJE. VÝSLEDOK ÚRADNÉHO MERANIA SPOTREBY PALIVA SA NESMIE ZAPISOVAŤ DO OSVEDČENIA O EVIDENCII VOZIDLA (OE) ANI DO TECHNICKÉHO PREUKAZU (TP) A ANI DO TECHNICKÉHO OSVEDČENIA VOZIDLA (TO).

Vysvetlenie nájdeme v:
V prípade, že chcete dokladovať zvýšené náklady na PL Vašich vozidiel úradným meraním, tak si treba pozrieť čo v takom prípade požaduje Daňový zákon:

*) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov § 19 ods. 2 písmeno l) znie:
l) výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky (sa určia)
1. podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze, pričom ak táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze sa nezhoduje so skutočnou spotrebou PL alebo sa tam neuvádza, vychádza sa zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bolo udelené oprávnenie autorizácie podľa osobitného predpisu 88a).

Poznámka pod čiarou k odkazu 88a znie:
88a) § 23 Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmenách a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii).

Čo to znamená, nájdeme v:
*) Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii
§ 23 ods. 1, autorizácia je udelenie oprávnenia podnikateľovi alebo inej právnickej osobe na výkon úradného merania (v tomto prípade - spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov).
§ 20 ods. 3:
O výsledku úradného merania vydá vykonávateľ úradného merania doklad „OSVEDČENIE O ÚRADNOM MERANÍ“, ktorý je verejnou listinou.

*) Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
§ 23 ods. 1: Osvedčenie o evidencii je verejná listina.
§ 23 ods. 4: Technické osvedčenie vozidla je verejná listina.

Z uvedeného vyplýva, že „Osvedčenie o evidencii“ resp. „Technické osvedčenie vozidla“ nie sú v žiadnom prípade nadradené nad „Osvedčením o úradnom meraní“.
„Osvedčenie o evidencii“, „Technické osvedčenie vozidla“ ako aj „Osvedčenie o úradnom meraní“ sú verejnými listinami a teda dokladujú určitý stav. Osvedčenie o úradnom meraní vydané našou firmou dokladuje zmenenú spotrebu paliva v porovnaní so spotrebou paliva uvedenou v Osvedčení o evidencii resp. Technickom osvedčení vozidla.

14. INTERPRETÁCIA VÝSLEDKU ÚRADNÉHO MERANIA: 10.3 L/100 km s rozšírenou neistotou (k=2) ± 1.18% / ČO JE TO „ROZŠÍRENÁ NEISTOTA MERANIA“ ?

OTÁZKA:
Prečo je na Osvedčení o úradnom meraní môjho vozidla č. x/x/xxxx uvedený výsledok úradného merania spotreby paliva vo forme:
1) Pre jazdu: 10.3 L / 100 km
s rozšírenou kombinovanou neistotou (k=2) 1.18 %,
2) Pre činnosť nezávislého kúrenia: 0.5 L / h
s rozšírenou kombinovanou neistotou (k=2) 0.91 %?
Môžem si pri vykazovaní spotreby paliva, túto zvýšiť:
1) Pre jazdu: o 1.18 % (teda o 0.122 L / 100 km),
2) Pre činnosť nezávislého kúrenia: o 0.91 % (teda o 0.005 L / h)?

ODPOVEĎ:
V skutočnosti by ste museli rátať aj s možnosťou zníženia výsledku merania o uvedené percentá. Otázkou však ostáva, za akých okolností by sa tieto percentá mali prirátať a za akých odrátať? Pri normálnom rozdelení pravdepodobnosti (k = 2) by to bolo raz do plusu a raz do mínusu, teda v konečnom dôsledku by ste sa dostali na hodnotu výsledku merania.
Pri vykazovaní spotreby paliva Vášho vozidla nemôžete rátať s nami uvedenou rozšírenou neistotou výsledku merania. Pre Vás ako zákazníka je rozhodujúci výsledok merania, teda hodnota:
1) Pre jazdu: 10.3 L / 100 km,
2) Pre činnosť nezávislého kúrenia: 0.5 L / h.
Zjednodušene to môžeme prirovnať k bežnému nákupu. Keď si kúpite v obchode napr. 1 kg nejakého výrobku alebo tovaru, tak jeho hmotnosť v skutočnosti nie je 1 kg ale sa pohybuje v určitom rozsahu (stanovenom meracím rozsahom a chybou meradla podľa Vyhlášky ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov) okolo jedného kilogramu.

Vysvetlenie nájdeme v:
*) STN EN ISO/IEC 17025 : 2005 - Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií, čl. 5.4.6.2:
Skúšobné laboratóriá musia mať a musia používať postupy na určovanie neistoty meraní.

*) STN EN ISO/IEC 17025 : 2005 - Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií, čl. 5.10.3.1:
Ak je to potrebné na interpretáciu výsledkov skúšok, protokoly o skúškach musia okrem požiadaviek uvedených v odseku 5.10.2 obsahovať:
c) určené neistoty meraní tam, kde je to vhodné, informácia o neistote merania sa vyžaduje v protokoloch o skúške, ak je dôležitá pre platnosť alebo použitie výsledkov skúšky, ak to vyžadujú pokyny zákazníka alebo ak neistota ovplyvňuje zhodu so špecifikovanou medzou.

*) STN 01 0115, čl. 3.1:
Výsledok merania je hodnota prislúchajúca meranej veličine získaná meraním.
Poznámka 2. – Úplný údaj o výsledku merania zahrňuje informáciu o neistote merania (3.9).

*) STN 01 0115, čl. 3.9:
Neistota merania je parameter priradený k výsledkom merania, ktorý charakterizuje rozptyl hodnôt, ktoré sa môžu zdôvodnene priraďovať k meranej veličine.

Kvôli zjednodušeniu si pomôžeme definíciou z literatúry:
R. Palenčár, J.M. Ruiz, I. Janiga, A. Horníková : Štatistické metódy v metrologických a skúšobných laboratóriách Kap. 7.1 – Výsledok merania:
Vzhľadom k tomu, že skutočnú hodnotu meranej veličiny zisťujeme procesom merania, ktorý je zaťažený rôznymi chybami, výsledok merania je len odhadom (skutočnej) hodnoty meranej veličiny. Pri udávaní výsledku merania je preto dôležité stanoviť aj kvalitu tohto odhadu. Tá sa definuje pomocou neistoty výsledku. Úplný údaj výsledku obsahuje okrem výslednej hodnoty meranej veličiny aj údaj o neistote merania.

Kap. 7.4.2 – Vyhodnotenie typu B (pre merania v oblasti spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov vykonávané skúšobným laboratóriom):
Neistoty vyhodnocované metódou B sa viažu na známe, identifikovateľné a kvantifikované zdroje. Zdroje neistôt sú spojené najmä s:
• meracími prostriedkami,
• meracou metódou,
• modelom merania,
• podmienkami merania.

Kap. 7.4.2 – Vyhodnotenie typu B
Metódy vyhodnotenia typu B
3. Sme schopní odhadnúť len hranice, v ktorých sa hodnoty veličiny nachádzajú vplyvom pôsobenia daného zdroja takmer na 100 %.
k – je hodnota prislúchajúca zvolenej aproximácii rozdelenia pravdepodobnosti:
pre normálne rozdelenie (N) (k = 2)

15. --- (reserve)

OTÁZKA:
---
ODPOVEĎ:
---

16. --- (reserve)

OTÁZKA:
---

ODPOVEĎ:
---

17. PREČO UVÁDZATE NA DOKLADE VYDANOM VAŠOU FIRMOU („Osvedčenie o úradnom meraní“) AJ INÉ LOGO OKREM LOGA VAŠEJ FIRMY?

OTÁZKA:
Môže akreditovaná firma v hlavičke vydaného Osvedčenia o úradnom meraní uvádzať aj iné logá okrem loga svojej firmy?

ODPOVEĎ:
Ďalšie logo uvedené v hlavičke Osvedčenia o úradnom meraní je tzv. „Laboratórna kombinovaná značka MRA“.

Vysvetlenie nájdeme v:
Metodická smernica pre akreditáciu MSA-02 (Bratislava, Marec 2011, vydanie 5, aktualizácia 0): LOGO A ZNAČKY SNAS

*) Čl. 5.1.5 MSA-02:
Laboratórna kombinovaná značka MRA je akreditačná kombinovaná značka MRA pre laboratóriá, ktorú udeľuje akreditačný orgán (teda SNAS) akreditovanému subjektu formou licencie. Laboratórna kombinovaná značka MRA poskytuje informáciu, že subjekt, ktorý vydal protokol o skúške, kalibračný certifikát alebo iný dokument je akreditovaný signatárom Dohovoru o vzájomnom uznávaní MRA ILAC (teda SNAS-om).

Laboratórna kombinovaná značka MRA je zložená zo:
• značky ILAC-MRA,
• akreditačnej značky SNAS.

*) Čl. 5.1.4 MSA-02:
Akreditačná značka SNAS
Akreditačná značka SNAS preukazuje, že subjekt je akreditovaný SNAS-om.
Akreditačná značka SNAS pozostáva z:
• loga SNAS,
• registračného čísla „Reg. No. xxx/x-xxx“, kde prvé trojčíslie xxx je členské číslo registrovaného člena SNAS a druhé číslo x-xxx udáva číslo príslušného osvedčenia o akreditácii,
• modrého rámčeka okolo loga SNAS a registračného čísla.

Právnu ochranu akreditačnej značky SNAS prislúchajúcej jednotlivým akreditovaným subjektom zabezpečuje Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii).

*) Čl. 5.2 písm. c) MSA-02:
c) Názov SNAS a akreditačné značky
Akreditovaný subjekt môže používať názov SNAS, samostatnú akreditačnú značku SNAS, laboratórnu kombinovanú značku MRA (ďalej len akreditačné značky) patriacu príslušnej oblasti akreditácie iba spôsobom, ktorý nepoškodzuje dobré meno SNAS a / alebo ILAC. Používanie akreditačných značiek nesmie byť zavádzajúce a nesmie uviesť verejnosť do omylu, čo je predmetom akreditácie alebo kto je držiteľom akreditácie.

Akreditovaný subjekt môže používať kombinovanú značku MRA len po udelení licencie na kombinovanú značku MRA akreditačným orgánom. Držiteľ licencie je povinný predložiť SNAS-u na schválenie vzor / vzory použitia svojej laboratórnej kombinovanej značky MRA do 14 dní od podpísania licenčnej dohody. Laboratórnu kombinovanú značku MRA môže držiteľ licencie začať používať až po doručení písomného súhlasu SNAS.
Používanie laboratórnej kombinovanej značky MRA akreditovaným subjektom je možné len spôsobom stanoveným v Dohode o udelení licencie na kombinovanú značku MRA uzavretej medzi SNAS a akreditovaným subjektom, v dokumente ILAC-P8:07/2006 a ILAC-R7:09/2009 a iba v rozsahu ILAC MRA, ktorého je SNAS signatárom.

Akreditovaný subjekt je oprávnený (za splnenia podmienok uvedených v tejto MSA) používať pridelenú akreditačnú značku:
• v dokumentoch priamo sa týkajúcich akreditovanej služby, ako sú správy, protokoly o skúškach alebo certifikáty, vrátane elektronických správ a certifikátov,
• na hlavičkových papieroch,
• v propagačných materiáloch,
• na webových stránkach.

*) § 6 ods. 1, písm. b) Zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii:
Akreditovaná osoba má právo
b)používať akreditačnú značku Slovenskej národnej akreditačnej služby, ktorej vzor je v prílohe (Príloha k Zákonu č. 505/2009 Z. z. o akreditácii, bod 1).

18. KDE SI MÔŽEM OVERIŤ, ŽE JE VAŠA FIRMA AKREDITOVANÝM SKÚŠOBNÝM LABORATÓRIOM NA VÝKON ÚRADNÉHO MERANIA SPOTREBY PALIVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MECHANIZMOV, A TO SLOVENSKOU NÁRODNOU AKREDITAČNOU SLUŽBOU ?

OTÁZKA:
Je Vaša firma uvedená na oficiálnej stránke nejakej verejnej inštitúcie ako „akreditované skúšobné laboratórium na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov“?

ODPOVEĎ:
Samozrejme sme uvedení na stránke Slovenskej národnej akreditačnej služby (SNAS):

www.snas.sk

Mimo Vašej otázky:
Kópia Osvedčenia o akreditácii je aj na našej stránke www.skrobanek.sk, cez Menu v hornej lište:
• Certifikáty > Certifikát 2 (na ľavej strane)